Sökning: "sång"

Visar resultat 1 - 5 av 661 uppsatser innehållade ordet sång.

 1. 1. Sång i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie om sång i musikundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Alma Bengmark; Frida Gyll; [2022]
  Nyckelord :Music education; singing; singing education; elementary school; choir; choir singing.; Sång; gemensam sång; grundskola; musikundervisning; elevanpassning; sångundervisning; körsång.;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete är att bidra med kunskap om hur musiklärare konstruerar mening om sång i grundskolan utifrån begreppet gemensam sång. Genom kvalitativa intervjuer med fem musiklärare i grundskolan har material samlats in. LÄS MER

 2. 2. Personligt-, konstnärligt-, musikaliskt eller unikt uttryck? En aktionsstudie på ett estetiskt program, hur kommunikation kring kunskapskravet rörande personligt uttryck kan underlättas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Herman Danielsson; [2022]
  Nyckelord :Personligt uttryck; Musik; Sång; Bedömning; Gymnasium; Personal expression; Music; Singing; Assessment; Highschool; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative action study that through interviews studies how teachers and students in an aesthetics program in highschool defines and thinks about the term “personal expression” and what the student should do to meet the expectations for fulfilling the requirements concerning that particular grade. The purpose is to increase the knowledge about what differences and similarities there are, learn about the students perspective and suggest pedagogical actions based on the results that can favor the communication about the assessment between students and teacher. LÄS MER

 3. 3. Kontrabasen - Min kropp, min röst

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Boel Mogensen; [2021-09-22]
  Nyckelord :Basal kroppskännedom; Kontrabas; Övningsmetodik; Vokalmetodik; Scennärvaro; Självförtroende; Ergonomi;

  Sammanfattning : I detta arbete utforskas instrumentalistens identitet i sambandet mellan sångröst, kropp och instrument. Arbetet ramas in av två soloframträdanden på kontrabas och sång, ett i början av processen och ett i slutet. De analyseras och jämförs. LÄS MER

 4. 4. Gyllene språktillfällen eller samtal på sandlådenivå? : En studie om hur pedagoger och barn stöttar yngre barns i samtalsinteraktion i sandlådan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina Eriksson; Andrea Espinoza; [2021]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; stöttning; kommunikation; språk; interaktion; artefakt; mediering; samtal; den proximala utvecklingszonen; sociokulturellt perspektiv; flerspråkighet intersubjektivitet; internalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka om och hur pedagoger och barn stöttar yngre barns kommunikation i sandlådan och utröna vilka eventuella artefakter som brukas i samtalsinteraktion med andra individer under sandlådeaktiviteter. Undersökningen genomfördes med observation som metod. LÄS MER

 5. 5. Sångens påverkan på personer med demenssjukdomar – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Ellinor Liedström; Josefine Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Literature review; Nursing; People with dementia; Person-centered care; Singing.; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Personer med demens-sjukdomar; Sång.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever ca 130000-150000 människor med demenssjukdom. Vid demens-sjukdom är det vanligt med beteendemässiga och psykologiska symtom, detta är plågsamt för personen med demenssjukdom, anhöriga samt vårdpersonal. Sjuksköterskan har som uppgift att individanpassa och respektera individens specifika behov och integritet. LÄS MER