Sökning: "sångstund på förskolan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden sångstund på förskolan.

 1. 1. Musik som ett läranderedskap för barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Nguyen MinhChau; Jdidi Amina; [2014]
  Nyckelord :estetiska; lärande; musikmetod; språkutveckling; sångstund;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete handlar om hur musik kan ge stöd till barns språkutveckling och vilka vinster som kan erhållas genom att tillämpa olika musikmetoder vid musiksamling med barnen i förskolorna. Syftet med uppsatsen är att undersöka musikens olika roller i förskolan med fokus på musik som verktyg i lärande för förskolebarns språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Att stimulera flerspråkighet i förskolan - en studie om pedagogiskt arbete i en franskspråkig förskola

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tony Tarantini; [2013]
  Nyckelord :Flerspråkig; franska; förskola; modersmål; socioku;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte har varit att undersöka pedagogernas resonemang kring förutsättningar (dvs. föräldrarnas roll ochfranskans plats i Sverige) för att utveckla flerspråkighet. Studien har också en praktisk ansats då den andrafrågeställningen är hur pedagogerna arbetar för att utveckla franska språket. LÄS MER

 3. 3. Sångstunden i förskolan - pedagogers uppfattningar ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Traneborn; [2012]
  Nyckelord :kvantitativ; pedagoger; specialpedagogiskt syfte; sångstund;

  Sammanfattning : Fakulteten för lärande och samhälle Institutionen för skolutveckling och ledarskap Therese Traneborn 2010 Sångstunden i förskolan - pedagogers uppfattningar ur ett specialpedagogiskt perspektiv While singing in preschool - pedagogues views from a special educational perspective Sammanfattning Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger uppfattar sångstunden i dagens förskoleverksamhet ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Genom att välja ett kvantitativ metod, enkätundersökning, har jag valt att undersöka ämnesområdet med så liten påverkan som möjligt från mina egna uppfattningar och värderingar. LÄS MER

 4. 4. Ges alla en ärlig chans att finna sin sångröst? - Om röstlägets betydelse i förskolans sångstund.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kristina Bringeland; Erik Göransson; [2009]
  Nyckelord :Sång; Röstläge; Förskola;

  Sammanfattning : Syfte,I vår undersökning vill vi ta reda på om barn främjas av att sjunga i ett för barn anpassat röstläge, gentemot i ett röstlägeanpassat efter en vuxen persons förutsättningar.För att konkretisera vårt syfte har vi formulerat tre frågor:* främjas barns deltagande i sången av ett för dem anpassat röstläge?* Främjas barnens förmåga att följa en melodi i ett för dem anpassat röstläge?* Finner barn det mer lustfyllt att sjunga i en tonart anpassad efter deras röstläge?Vi undrar om ett för barn dåligt anpassat röstläge kan försvåra för barnen att finna sina sångröster och i förlängningenbidra till att de börjar betrakta sig som ickesångare när de växer upp. LÄS MER