Sökning: "sår livskvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden sår livskvalitet.

 1. 1. Patienters upplevelse av smärta vid svårläkta sår : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anja Jansson; Linda Ringblom; [2022]
  Nyckelord :Pain; Patient Experience; Suffering; Wounds; Lidande; Patientupplevelse; Smärta; Sår;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund   Smärta är en vanlig upplevelse bland patienter med svårläkta sår. Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse och består av ett antal olika komponenter som kan behandlas för att lindra upplevelsen av smärta. LÄS MER

 2. 2. Att vara mer en bara ett sår : en litteraturöversikt om äldre personerns upplevelse av att leva med venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gun Ring; Julia Strömqvist Ugan; [2022]
  Nyckelord :Experience; Older persons; Quality of life; Venous leg ulcer; Livskvalitet; Upplevelse; Venösa bensår; Äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund  Venösa bensår är vanligaste typen av bensår och orsakas i de flesta fall av en nedsatt cirkulation i nedre extremitet, venös insufficiens. De venösa bensåren är oftast svårläkta med lång duration och har hög återfallsrisk. En åldrande kropp ger risk för lång läkningsprocess. LÄS MER

 3. 3. Trycksårspreventionsarbetet inom sjukhusvården - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Joachim Thidé; Evelina Norberg; [2022]
  Nyckelord :Pressure ulcer; Pressure ulcer prevention; Obstacler; Barriers; Knowledge; Lack of knowledge; Organization; Organizational factors; Patients; Practise; Registered nurse; Assistant nurse; Nursing staff; Hospital; Litterature review; Trycksår; Trycksårsprevention; Hinder; Kunskap; Kunskapsbrist; Organisation; Organisatoriska faktorer; Patienter; Utförande; Sjuksköterska; Undersköterska; Vårdpersonal; Sjukhus; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår definieras som ett sår orsakat av ischemi i vävnaden och kan indelas i olika kategorier. I Sverige beräknades omkring 11% av alla patienter utveckla sjukhusförvärvade trycksår och beräknas kosta runt 450 miljoner svenska kronor avseende förlängda vårdtider inom somatisk specialistvård. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad av personer med svårläkta sår : en litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Pernilla Rundelius Lindholm; Natalia Salazar; [2022]
  Nyckelord :Chronic wounds; Patient perspective; Participation; Quality of life; Nursing care; Svårläkta sår; Patientperspektiv; Delaktighet; Livskvalitet; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minst 25 000 personer i Sverige lever med svårläkta sår och siffran kommer troligtvis öka. Personer med svårläkta sår är en lågprioriterad grupp i vården. Det finns brister i det interprofessionella samarbetet samt i kontinuiteten. Dessutom besitter sjuksköterskor otillräcklig kompetens inom sårvård. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av att leva med bensår : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sara Widman; Jessica Simonaho; [2021]
  Nyckelord :bensår; smärta; patienters erfarenheter; livskvalitet; livsvärld; lidande och relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bensår är ett omfattande problem hos den äldre befolkningen i samhället. Bensår är ett sår där någon del av vävnaden under knät är skadad. Denna studie fokuserar på erfarenheter av att leva med venösa, arteriella och arteriovenösa (blandsår )bensår. LÄS MER