Sökning: "sår och smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden sår och smärta.

 1. 1. Munvård inom palliativ vård : En allmän litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Nygren; [2024]
  Nyckelord :allmän litteraturöversikt; erfarenheter; munvård; munhälsa; palliativ vård; sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas palliativt får inte alltid den munvård som krävs för att upprätthålla god munhälsa. Det kan leda till komplikationer i munhålan såsom inflammationer, sår, smärta och muntorrhet hos patienterna. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med diabetiska fotsår : En litteraturöversikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Lamija Atovic; Sara Corral Torres; [2023]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus type 1; Diabetes Mellitus type 2; experiences; self care; metabolic syndrome; Diabetes Mellitus typ 1; Diabetes Mellitus typ 2; upplevelser; egen vård; metabolt syndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus (DM) är en kronisk sjukdom som kan påverka flera kroppsliga funktioner, vilket i sin tur kan leda till svåra komplikationer. En av dessa är svårläkta sår, vilket är förknippat med en omfattande börda för patienterna. LÄS MER

 3. 3. Erfarenhet läker inte alla sår : Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med svårläkta sår, en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Lindgren; Rebecca Ridderskär; [2023]
  Nyckelord :Experience; holism; hard-to-heal wounds; nurse; person-centered care; Erfarenhet; holism; personcentrerad vård; sjuksköterska; svårläkta sår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår drabbar cirka två procent av Sveriges befolkning och tar stora resurser från vården där personalkostnaden är den största. Svårläkta sår har också en stor negativ påverkan på patientens livskvalitet i form av smärta, bundenhet till omläggningar och social isolering. LÄS MER

 4. 4. Från hopp till tvivel : Upplevelsen av att leva med venösa bensår

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Camilla Nilsson; Joacim Ahlstrand; [2023]
  Nyckelord :Venösa bensår; patientupplevelse; distriktssköterska; personcentrerad; systematisk integrativ litteraturstudie;

  Sammanfattning : Venösa bensår är vanligt förekommande och behandlingen är oftast lång och den förebyggande behandlingen varar livet ut. Personer med venösa bensår påverkas både fysiskt och psykiskt vilket medför ett lidande. Distriktssköterskan har en betydande roll i mötet med patienten. LÄS MER

 5. 5. Den smärtlindrande effekten av att använda Virtual Reality (VR) vid omläggning av sår : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sebastian Ljungqvist; Nora Persson Chelbat; [2023]
  Nyckelord :Virtual Reality; sår och skador; smärta; förband; smärtbehandling; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett hudsår definieras som en skada på hudens ursprungliga fysiologi. När ett sår uppstår påbörjas sårläkningsprocessen, denna fas är indelad i fyra olika delar: koagulationsfas, inflammationsfas, nybildningsfas och mognadsfasen. LÄS MER