Sökning: "söka hem"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden söka hem.

 1. 1. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 2. 2. MEDARBETARE PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om läkares upplevda arbetsmiljö i den digitala distansvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Pauline Catrin Arvidsson Georgy; [2018-08-14]
  Nyckelord :arbetsmiljö; digital vård; distansarbete; läkare; work-life balance; krav-kontroll- och stödmodellen;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att söka förstå varför läkarna har valt att arbeta inom dendigitala distansvården samt undersöka hur de upplever arbetsmiljön i denna nyaarbetsform.Teori: Tidigare forskning kring distansarbetets påverkan på välmående och arbetsmiljö,Greenhaus och Beutells modell kring work-life balance samt Karasek ochTheorells krav-kontroll- och stödmodell. LÄS MER

 3. 3. Vem är förskoleföräldern? : En intervjustudie om vilka föräldraidentiteter som framträder i upplevelser under inskolning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Fransson; [2018]
  Nyckelord :Identity; preschool; preschool parent; reception period; Förskola; förskoleförälder; identitet; inskolning;

  Sammanfattning : Samarbetet mellan hem och förskola är enligt tidigare forskning en viktig del i barns förskolegång. Föreliggande studie fokuserar på inskolningen som är början på detta samarbete där föräldern är en betydelsefull part. Av den anledningen utgår studien från ett föräldraperspektiv på inskolning. LÄS MER

 4. 4. WikUp - Quick learning in Augmented Reality using Wikidata

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Rasmus Olofzon; [2018]
  Nyckelord :augmented reality; Wikidata; interaction design; iterative design; Unity; Meta 2; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Learning is something everyone has to do. Different approaches to facilitate the process of learning has been tried throughout history. With technologies such as Internet, and augmented and virtual reality there might be possibilities to devise new ways of learning. LÄS MER

 5. 5. "INGEN VILL JU VANDRA OM MAN HAR ETT HEM" : En kvalitativ studie om romers situation i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anders Häggström; Sophia Lindmark; Amanda Ågren; [2018]
  Nyckelord :antiziganism; romer; diskriminering; utsatthet; stigma;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att söka kunskap om romers situation i Sverige, på vilket sätt de är utsatta och hur detta kan förstås. Huvudfokus har legat på romernas egna upplevelser av utsatthet, hur dagens romer har påverkats av sitt folkslags historia av hot och förföljelse, hur antiziganism kan kopplas till diskriminering hos romer idag samt på vilket sätt romer blir stigmatiserade i Sverige. LÄS MER