Sökning: "sökstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet sökstrategi.

 1. 1. Patienters upplevelser vid amyotrofisk lateralskleros

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Bengtsson; Ebba Eklund; [2019]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; Patient; Känslor; Upplevelser; Transitions theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en svårdiagnostiserad och ovanlig sjukdom som påverkar patientens hela tillvaro. Till följd av det snabba sjukdomsförloppet utsätts patienten för en stor omställning på kort tid. Det skapar starka känslor i relation till förändringarna i kroppen och till omgivningen. LÄS MER

 2. 2. Kritiskt tänkande i ett ämnesdidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Svensson; [2019]
  Nyckelord :Kritiskt tänkande; Kunskapsutveckling; Lärandeprocess; Läroplan; Pedagogik; Taxonomi; Värdegrundsarbete; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Kritiskt tänkande i pedagogisk verksamhet är både förankrat i det organisatoriska värdegrundsarbetet men också ett ämnesrelaterat syfte som elever förväntas utveckla som ett resultat av deras kunskapsutveckling. Lärarens arbetsplanering är en grundbult i all didaktik och får stor betydelse för hur kritiskt tänkande organiseras i pedagogiskt arbete och för hur väl läraren lyckas främja elevers utveckling av kritiskt tänkande. LÄS MER

 3. 3. Patienters behov av information i samband med akut koronart syndrom : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Blomqvist; Linn Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :ACS; Health literacy; Information; Need; Person centered care; AKS; Behov; Hälsolitteracitet; Information; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I begreppet AKS ingår hjärtinfarkt och instabil angina. Hjärtinfarkt drabbar cirka 25 300 personer i Sverige årligen och för att förhindra återinsjuknande följer ett omfattande sekundärpreventivt arbete med start redan på sjukhuset. Sekundärpreventionen bygger på egenvård där information är en viktig komponent. LÄS MER

 4. 4. Bör atleter inkludera bålträning? Bålträningens effekt på balans hos atleter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Isak Lisspers; Anders Vedin; [2019]
  Nyckelord :atleter; balans; bålstabilitet; bålstyrka; prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Styrkeökande och stabiliserande träning för bålen, ofta definierat som träning för att förbättra bål och höftkontroll, är en integrerad del av atletisk utveckling. Mycket forskning är genomförd angående bålträningens effekt på balans hos patienter i rehabiliterande syfte, men lite är känt om bålträningens effekt på balans hos atleter. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen utav social manipulering : En kartläggande granskning av säkerhetsåtgärder 2008 kontra 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Stina Johansson; [2019]
  Nyckelord :Social engineering; social engineering attack; social engineering technique; security measure; information security; Social manipulering; social manipuleringsattack; social manipuleringsteknik; säkerhetsåtgärd; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Sociala manipulatörer besitter förmågan att använda social interaktion som medel för att övertyga en individ eller organisation till samtycke för en specifik förfrågan. Syftet är att uppnå ett mål i form av exempelvis ekonomisk vinning, obehörig åtkomst eller serviceavbrott. LÄS MER