Sökning: "sömn"

Visar resultat 1 - 5 av 829 uppsatser innehållade ordet sömn.

 1. 1. Patienters upplevelse av nattsömn på en kirurgavdelning – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Ekegren Bergholm; Elin Roshäll; [2024-02-12]
  Nyckelord :Patientupplevelse; nattsömn; postoperativ vård; bukkirurgi; intervjustudie; Virginia Hendersons behovsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är nödvändigt för överlevnaden och är en avgörande faktor för att uppnå god hälsa. Patienter som vårdas på sjukhus har en ökad risk att drabbas av sömnsvårigheter samtidigt som behovet av sömn är större eftersom det är energikrävande för kroppen att vara sjuk. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet och sömn : Effekten av fysisk aktivitet på sömnsvårigheter hos barn och ungdomar med AST/ADHD - En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Oscar Laundal; Erik Eklund; [2024]
  Nyckelord :Physical activity; sleep; children; adolescents; randomized controlled trials; autism spectrum disorder; attention deficit hyperactivity disorder; physiotherapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnsvårigheter är vanliga hos barn och ungdomar med AST (autismspektrumtillstånd) och ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Fysisk aktivitet kan vara en intervention som förbättrar sömnen hos denna population. LÄS MER

 3. 3. Postoperativ smärta i hemmet hos barn som genomgått ortopediska dagkirurgiska ingrepp: Smärtskattning via ett digitalt instrument

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Clara Mc Cabe; Alice Ydreborg; [2024]
  Nyckelord :postoperativ smärta; barn; ortopedi; dagkirurgi; hemmiljö; digitalt skattningsinstrument; electronic Faces Thermometer Scale; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund - Barn som genomgår dagkirurgiska ingrepp upplever svår smärta i hemmet efteråt. För att minska risken för kronisk postoperativ smärta krävs en adekvat smärtlindring av den akuta postoperativa smärtan. Föräldrar har visat sig göra en bristfällig skattning av sina barns postoperativa smärta i hemmet. LÄS MER

 4. 4. Sömn i relation till vandrande tankar : En kvantitativ kognitionsstudie om spontaneous och deliberate mind wandering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amanda Fransson; Ingrid Unger Frick; [2024]
  Nyckelord :Mind wandering; spontaneous mind wandering; deliberate mind wandering; sömnstörning; ålder; kön;

  Sammanfattning : Människor tenderar att driva iväg i tankarna en stor del av den vakna tiden oavsett vad de företar sig. Vidare uppvisar befolkningen otillräcklig sömn vilket är avgörande för kognitiva förmågan och individers hälsa. LÄS MER

 5. 5. Upplevda sömnsvårigheter och upplevelse av sömnens påverkan på träning, hos fysioterapeutstudenter vid Luleå Tekniska Universitet : en kvantitativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Moa Hedberg; Mateus Bäckman; [2024]
  Nyckelord :Fysioterapeutstudenter; insomni; KSQ; stress; sömnhälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnsvårigheter och sömnbrist är vanligt hos universitetsstudenter. Sömnbrist kan leda till att de fysiska och kognitiva förmågorna påverkas negativt såsom en ökad risk för skador samt sämre återhämtningsförmåga. Vanliga riskfaktorer för sömnbesvär är stress, fysisk inaktivitet, alkohol och koffeinintag. LÄS MER