Sökning: "sömnstörande faktorer"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sömnstörande faktorer.

 1. 1. Sömnstörande faktorer inom somatisk vård: ur ett patientperspektiv : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Wijkman; Ilona Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Sömn; sömnstörande faktorer; patientperspektiv; erfarenheter; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov som påverkar vår hälsa. Bristfällig sömn kan leda till försämrat minne, koncentrationssvårigheter och dåligt humör. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar patienters sömn på sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Julia Friberg; Stina Sörensson; [2019]
  Nyckelord :Sömn; faktorer; sjukhus; patienter.;

  Sammanfattning : Introduktion: Sömn är grundläggande för människans hälsa. Brist på sömn ledertill nedsatt kognitiva funktioner, nedsatt immunförsvar samt försämradläkningsprocess. Sömn på sjukhus är av största vikt för att möjliggöra för patienteratt nå sitt habitualtillstånd. LÄS MER

 3. 3. Den livsviktiga sömnen : En litteraturstudie om faktorer som kan störa sömnen hos intensivvårdspatienten.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Jarl; Elin Rehnqvist; [2018]
  Nyckelord :Sleep; intensive care unit; intensive care; nurse; patient; sleep disturbing factors; Sömn; intensivvårdsavdelning; intensivvård; sjuksköterska; patient; sömnstörande faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdspatienter lider ofta av dålig sömnkvalitet och sömnen är karaktäriserad av korta sömnperioder på natten och ökad sömn på dagen. En sammanhängande nattsömn är livsviktig för en gynnsam återhämtning hos den kritiskt sjuka patienten. LÄS MER

 4. 4. Hur kan sömnen främjas för inneliggande patienter på sjukhus? : Patienters erfarenheter av sömnfrämjande interventioner: En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Johansson; Emma Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :Sjukhuspatienter; sömn; främja; förbättra;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt med sömnproblem bland inneliggande patienter på sjukhus och att sömnkvaliteten försämras under vårdtiden. Sjuksköterskan har en central roll i arbetet att främja hälsa hos patienter men anser själva att de saknar kunskap om sömn och sömnfrämjande insatser. LÄS MER

 5. 5. Sömnstörande faktorer nattetid på sjukhus : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Ulrika Högsved; Åsa Zinnerström; [2013]
  Nyckelord :Sömn; sjukhus; sömnstörande faktorer; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Sömn är ett allmänmänskligt behov. Kunskap om sömn och det som hindrar och främjar är viktigt i omvårdnadsarbetet. Det är sjuksköterskans ansvar att se till att behovet tillgodoses, annars kan det leda till ett vårdlidande. Syfte: Att belysa faktorer som stör patienters sömn nattetid på sjukhus. LÄS MER