Sökning: "särskilda behov"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden särskilda behov.

 1. 1. Hur kan undervisning i förskolan utformas och anpassas för att inkludera alla barn? : Pedagogers erfarenheter av ett dubbelt uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sophia Gustavsson; Maria Bergstén; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; undervisning; inkluderande undervisning; barn i behov av stöd; utökat undervisningsuppdrag; pedagogiskt förhållningssätt; specialpedagogisk kompetens; Bronfenbrenners ekologiska systemteori; institutionella logiker; verksamhetsdomän;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur förskolans pedagoger kan arbeta för att utforma en inkluderande undervisning för alla barn, både barn med behov och barn med särskilda behov, samt vilka förhållningssätt och stödfunktioner som uttrycks som värdefulla för att kunna möta enskilda barns behov och inkludera dem i undervisningen. För att ta reda på detta har vi genomfört kvalitativa och semistrukturerade gruppintervjuer samt individuella intervjuer på fyra olika förskolor. LÄS MER

 2. 2. Vilka redskap har du? : En enkätundersökning om musiklärares förutsättningar och praktik av anpassningar och stöd för elever med NPF

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ida Fridlund; [2019]
  Nyckelord :NPF neuropsykiatriska funktionshinder ; musikundervisning; ADHD; autism; specialpedagogik; musiklärare; särskilda behov; grundskolor;

  Sammanfattning : Utifrån att själv jobbat som musiklärare och därigenom fått se de utmaningar en musikundervisningssituation kan innebära för elever med Neuropsykiatriska funktionshinder (härefter förkortat NPF, och innefattande till exempel ADHD och autism) väcktes mitt intresse att undersöka detta. Min ambition har varit att a) undersöka musiklärares förutsättningar för att undervisa elever med NPF, b) undersöka vad musiklärare använder för stöd och anpassningar i relation till elever med NPF. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av att läsa och förstå text i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :fenomenografi; läsförståelse; lässtrategier; läsundervisning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i samhällskunskapsämnets texter, vilka enligt såväl forskning som verksamma lärare ses som särskilt svåra. I studien undersöks vad som är svårt med samhällskunskapstexterna, men framförallt riktas fokus mot lärares uppfattningar av läsförståelsens betydelse för måluppfyllelse i samhällskunskapsämnet, samt vilka strategier för undervisning som uppfattas framgångsrika och betydelsefulla av lärare. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers erfarenheter av elevers övergångar: från särskilda undervisningsgrupper till stor klass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Sjökvist; Jessica Karlbom; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Övergångar generellt är en komplex situation för de flesta elever som ska byta skola eller genomföra ett stadiebyte. För elever som går från en ofta mindre undervisningsgrupp till en stor ordinarie klass kan övergångar upplevas utmanande då skolverksamheterna kan skilja sig åt, den fysiska och sociala miljön samt arbetssätt och studieron i den pedagogiska miljön. LÄS MER

 5. 5. Allas rätt att bli utmanade i skolan : undervisning för och med tidiga språkare

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ingela Andersson; Emma Ferlesjö; [2019]
  Nyckelord :Language-; writing- and reading development; early reading development; linguistic challenges; special needs teacher; early intervention; Språk-; skriv- och läsutveckling; tidig läsutveckling; språkliga utmaningar; speciallärare; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Redan i de tidiga skolåren och i skolans alla ämnen har språket stor betydelse för utvecklingen och lärandet. Alla barn utvecklas olika och skolan har ett uppdrag i att möta och utmana alla elever. LÄS MER