Sökning: "sa sjuksköterskan"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden sa sjuksköterskan.

 1. 1. Effekten av akupunktur som omvårdnadsmetod vid långvarig smärta med inriktning på patienters erfarenheter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefin Hemmingsson; Vendela Knuutinen; [2021]
  Nyckelord :Acupuncture; Analgesia; Chronic Pain; Patient experience; Akupunktur; Långvarig smärta; Patienterfarenhet; Smärtlindring.;

  Sammanfattning : Bakgrund Att leva med smärta leder till onödigt lidande och en av sjuksköterskans huvuduppgifter är att lindra detta lidande. Ofta är smärttillstånd komplexa och kan bero på flera orsaker. För att kunna uppnå god smärtlindring krävs det ibland därför olika typer och kombinationer av smärtlindring för att lindra smärta. LÄS MER

 2. 2. Botten upp, sa sjuksköterskan!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Edhag; Per Isberg; Niclas Wettergren; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Botten upp, sa sjuksköterskan! Seminariedatum: 5 Juni 2019 Ämne/kurs: FEKH99, Examensarbete i Entrepreneurship and Innovation Management på kandidatnivå, 15 HP Författare: Klara Edhag, Per Isberg & Niclas Wettergren Handledare: Hans Landström Nyckelord: Innovation management, Inkrementell innovation, sjuksköterskor, EDI, Organisationskultur Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap gällande sjuksköterskors möjligheter till arbete med inkrementella innovationer. Studien ämnar till att ur sjuksköterskans perspektiv undersöka hur och om arbetet med inkrementella innovationer på ett svenskt sjukhus fungerar och utifrån detta ge förslag på hur innovationsprocessen kan förbättras. LÄS MER

 3. 3. Hur sjuksköterskan kan inge och bevara hopp hos föräldrar vars barn vårdas på sjukhus på grund av allvarlig sjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefine Helldin Boman; Sofie König; [2019]
  Nyckelord :Child; Critical illness; Hope; Nurses; Parents; Allvarlig sjukdom; Barn; Föräldrar; Hopp; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund Hopp innebär att vi fortfarande tror på en potentiell framtid. När ett barn drabbas av en allvarlig sjukdom orsakar sjukdomen ofta att känslor pendlar mellan hopp och hopplöshet inför de komplikationer som uppstår under sjukdomens gång. LÄS MER

 4. 4. ALLMÄNSJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA INOM SOMATIKEN : En kvalitativ intervjustudie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fanny Barkow; Joel Johansson; [2018]
  Nyckelord :Erfarenhet; kunskap; psykisk ohälsa; sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett omfattande begrepp och kännetecknas av att personen har nedsatt förmåga att hantera sina känslor och upprätthålla samspel med andra människor. Den psykiska ohälsan räknas idag som ett av de stora folkhälsoproblemen och har ökat både i Sverige och internationellt. LÄS MER

 5. 5. Vad sa du? En litteraturöversikt över sjuksköterskans kommunikation utifrån användandet av CRM inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michaela Jonsson; Sandra Järventausta; [2017-07-03]
  Nyckelord :Crew Resource Management; Teamwork; Kommunikation; Sjuksköterska; Akutmottagning; Patientsäkerhet; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom akutsjukvåden förekommer många olika sorters former av kommunikation som en sjuksköterska behöver kunna hantera. Kommunikationsfel uppstår många gånger på akutmottagningar när stress, personalbrist, stökig arbetsmiljö och otillräcklig tid blir en del av sjuksköterskans arbetsdag. LÄS MER