Sökning: "safety of women"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade orden safety of women.

 1. 1. De medföljande barnen : En kvalitativ studie om hur verksamma tillgodoser barns behov och rättigheter i skyddat boende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Nilsson; Hanna Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Children witnessing violence; children s rights; children s participation; intimate partner violence; safe house for women; staff; Barn som upplevt våld; barns rättigheter; barns delaktighet; våld i nära relationer; skyddat boende; verksamma;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain a greater knowledge and understanding of how staff in non-profit women shelters meet children's needs and rights in safe houses for women, and how staff in safe houses for women relate to children's participation. The study was based on a qualitative method where seven semi-structured interviews were conducted with staff in non-profit women shelters across Sweden. LÄS MER

 2. 2. Säkerhets- och integritetsbeteende avsikter hos kvinnor och män : En kvantitativ studie om svenska hemanvändare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Glömmé; [2022]
  Nyckelord :Gender; gender differences; security; integrity; behavior; Genus; könsskillnader; säkerhet; integritet; beteende;

  Sammanfattning : Samhällets digitalisering ökar konstant och användare introduceras ständigt till nya element inom informationsteknologi. Baksidan av detta har inneburit att individen förväntas kunna bemöta de risker och hot som digitaliseringen medfört. LÄS MER

 3. 3. Sexuellt våldsutsatta kvinnors erfarenheter av Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Heidi Sahlström; Sandra Sjökvist; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Health Services; Nurse; Sexual violence; Women.; Erfarenheter; Hälso- och sjukvård; Kvinnor; Sexuellt våld; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuellt våld är ett globalt folkhälsoproblem som kan orsaka långsiktiga hälsokonsekvenser för de utsatta kvinnorna. Trots detta finns det få studier gjorda utifrån kvinnornas erfarenheter av bemötandet. Hälso- och sjukvården har en viktig roll där ett gott bemötande kan förebygga att ohälsa utvecklas hos kvinnorna. LÄS MER

 4. 4. Hur kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation upplever bemötandet i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Corinne Gunnarsson; Gabriela Ortega Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Battered women; Encountering; Intimate partner violence; Nurse-patient relation; Shame; Bemötande; Sjuksköterska-patientrelation; Skam; Våld i nära relation; Våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva utan våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet. Utsatthet för våld i nära relation orsakar negativa hälsokonsekvenser däribland depression, ångest samt en ökad känsla av skam. LÄS MER

 5. 5. A Female-Friendly Community in Husby

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Yanshao Gu; [2022]
  Nyckelord :feminism; residential building; public; visible; safety; kitchen;

  Sammanfattning : Referring from Swedish collective housing, this project is a extension from Beate Holmbakk's project Four Houses, Four women to a community for five typical women. The aim is to study if architecture can be an intervention of diffrent women identities in households situation when it is combined with the urban context of a specific site. LÄS MER