Sökning: "sagans förtrollade värld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sagans förtrollade värld.

  1. 1. Matematik i sagornas förtrollade värld - En studie kring hur sagor/berättelser påverkar barns matematiska begreppsförståelse

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Rebecka Henrikson; Malin Jensen; [2011]
    Nyckelord :aktionslärande; begreppsförståelse; förskola; matematik; muntligt berättande; sagor;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka om sagor har betydelse för den matematiska begreppsförståelsen hos yngre barn. Vid tidigare forskning kring sagornas betydelse för inlärningen har fokus legat på svenska språket till exempel i ordförståelse och som introduktion till läs- och skrivprocessen. LÄS MER