Sökning: "sagor som teman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sagor som teman.

 1. 1. “...så större kung och fagrare drottning har väl aldrig funnits till.” : Kvinnornas roll i fyra småländska folksagor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Matilda Davidsson; [2018]
  Nyckelord :sagor; folksagor;

  Sammanfattning : “...so greater king and more beautiful queen have possibly never existed. LÄS MER

 2. 2. Två kinesiska läroböcker för nybörjare i Sverige ur ett kulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :David He; [2017]
  Nyckelord :Bildanalys; Kinesiska; Kommunikativ förmåga; Kulturellt perspektiv; Kulturinslag; Läroböcker; Styrdokument; Textanalys;

  Sammanfattning : Läroboken är viktigaste läromedlet och utgångspunkt för elevernas lärande. Bra läroböcker som ger bakgrunder, analyser och översikter, samt överför ett innehåll ska svara mot styrdokumentens krav och behoven hos elever och lärare. LÄS MER

 3. 3. Tvåspråkiga barn i förskolan : Pedagogers arbetssätt kring språkutveckling i en mångkulturell förskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Leyla Tayoob; [2017]
  Nyckelord :Språkutveckling; tvåspråkiga; modersmål; miljö; samspel; fria leken; förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom en kvalitativ metod få en uppfattning om hur förskollärare arbetar för att stimulera och utveckla språket hos tvåspråkiga barn med ett annat modersmål än svenska i förskolan. Idag möter vi många barn med utländsk bakgrund inom förskolan som har begränsade kunskaper i det svenska språket. LÄS MER

 4. 4. Ordförståelse i förskolan : Pedagogers syn på arbetet med yngre barns utveckling av ordförståelse i en stor barngrupp med blandad språkbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Elin Petersson; [2014]
  Nyckelord :Preschool; semantic field; interaction; vocabulary; large group; multi-lingualism.; Förskola; semantiska fält; samspel; ordförståelse; stor barngrupp; flerspråklighet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares syn på arbetet med ordförståelse för yngre barn i större barngrupper där barnen har blandad språkbakgrund. Frågeställningarna är hur förskollärarna arbetar med att introducera nya ord, vad de tror påverkar inlärningen och hur utvecklingen av språket påverkas av faktorerna kring barngruppen. LÄS MER

 5. 5. En magisk dörr till sagans värld : "Mellan saga, böcker och lek kanske inte steget är så stort egentligen"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

  Författare :Helen Gustavsson; Frida Creutzberg; [2012]
  Nyckelord :Förskola; Saga; Sagor; Barns språk; Sociokulturellt; Vygotskij; Litteracitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera förskollärarnas beskrivningar av hur deras arbete med sagor påverkar barnens aktiviteter i förskolan och på fritiden. Frågeställningarna är; hur beskriver förskollärarna att sagan påverkar barns lek? Hur beskriver förskollärarna att sagan påverkar barns språk? Vilka olika arbetssätt väljer förskollärarna utifrån sagor? Hur beskriver förskollärarna samarbetet med föräldrarna kring sagor? I studien har den teoretiska utgångspunkten varit sociokulturellt perspektiv med Vygotskij som förespråkare och vad begreppet litteracitet innebär för barns språk. LÄS MER