Sökning: "said svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden said svensson.

 1. 1. Social mediers påverkan på den journalistiska profession : Vart går gränsen mellan att vara personlig och objektiv som journalist på sociala medier?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Josefine Albansson; Viktor Svensson; [2022]
  Nyckelord :Profession; sociala medier; objektivitet; subjektivitet;

  Sammanfattning : Journalism has changed in many ways in today's society. The emergence of digitization has created a new format for journalists to work on. Social media is an example of that and one of the largest reasons for the development that has taken place. LÄS MER

 2. 2. Offer, förövare eller en helt vanlig Svensson : Skildringar av narkotikabrukare i svensk press

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Kajsa Burman; Jenny Bäckman; [2022]
  Nyckelord :Deviants; discourse analysis; drug users; media; Sweden; Avvikare; diskursanalys; narkotikabrukare; media; missbruk;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att analysera hur svensk dags- och kvällspress framställer narkotikabrukare. Metoden som användes för att besvara syfte och frågeställningar var en kritisk diskursanalys. Studiens teoretiska grund var socialkonstruktionism och kritisk diskursanalys i relation till Goldbergs (2010) stämplingsteoretiska modell. LÄS MER

 3. 3. Sinnenas användning inom fastighetsmäklarbranschen : En studie om fastighetsmäklarens involvering av spekulantens sinnen och fastighetsmäklarföretagets medvetenhet om teorin bakom fenomenet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jennifer Svensson; Rebecca Jansson; [2022]
  Nyckelord :Sensory involvement; sensory marketing; real estate agents; house viewing; Sinnesinvolvering; sensorisk marknadsföring; fastighetsmäklare; bostadsvisning;

  Sammanfattning : Uppsatsens bakgrund lyfter fastighetsmäklares främsta uppgift vilket är att marknadsföra och presentera uppdragsgivarens bostad samt beakta dennes ekonomiska intresse genom att nå högsta möjliga slutpris. Flera forskare är överens om att marknadsföringsaktiviteter i dagens samhälle bör sträva efter att nå kunderna på ett djupare plan då kunder numera kan anses förvänta sig en känslobetonad upplevelse i samband med ett köp. LÄS MER

 4. 4. Pratar vi om samma sak när vi pratar om hållbar mobilitet? : en fallstudie om samverkan i Storstadspaketet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Therese Svensson; [2022]
  Nyckelord :samverkan; aktörer; planering; förvaltnings- och sektorsövergripande; flernivåstyrning; hållbar mobilitet; Storstadspaketet;

  Sammanfattning : Hur vårt transportsystem, som alltför länge varit bilcentrerat, planeras och utvecklas behöver förändras till en mer hållbar planering, utveckling och mobilitet. Utifrån detta har de flesta offentliga aktörer som planerar städer, infrastruktur och trafik formulerat mål för en ökad hållbar mobilitet – vilket ofta kretsar kring ökad andel resor som sker genom gång, cykel och kollektivtrafik. LÄS MER

 5. 5. IASB:s normbildningsprocess - Intressenters inflytande vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Svensson; Mohamad Chehade; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: IASB:s normbildningsprocess - intressenters inflytande vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9 Seminariedatum: 2021-01-15 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Fredrik Svensson, Mohamad Chehade Handledare: Kristina Artsberg Fem nyckelord: Normbildningsprocess, IFRS 9, Expected credit loss model, IASB, Capture theory Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om IASB har gjort en lämplig avvägning mellan de berörda intressenterna och analysera om det funnits ett större inflytande av någon intressegrupp vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9. Metod: Kvalitativ innehållsanalys av remissvar med en deduktiv ansats. LÄS MER