Sökning: "sakargument"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet sakargument.

 1. 1. Storkommunreformen 1952 i Sunne : utifrån perspektiven makt, konflikt, konsensus och lokal identitet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Fredrik Jönsson; [2015]
  Nyckelord :municipality reform; municipal history; Sunne; storkommunreformen; kommunalhistoria; Sunne;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur storkommunreformen 1952 genomfördes i dåvarande Sunne landskommun, Västra Ämtervik, Östra Ämtervik och Sunne köping. Sammanslagningen undersöks utefter två konfliktlinjer som uppstod under 1947-1951. Den ena konfliktlinjen gäller relationen mellan de tre kommunerna och köpingen. LÄS MER

 2. 2. Ethos och civil olydnad: En retorikanalys av uttalanden gjorda av Greenpeace i TV-nyheter i samband med Forsmarkaktionen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna K. E. Johansson; Louise Börjesson; [2011]
  Nyckelord :Greenpeace; argumentationsanalys; argumentation; civil olydnad; trovärdighet; ethos; retorik; hermeneutik; strategisk kommunikation; Toulmin; socialkonstruktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vid civil olydnad finns en problematik gällande utövarnas trovärdighet eftersom man hävdar en syn på rätt och fel som kan ses som moraliskt försvarbar men juridiskt oriktig. Uttalanden av Greenpeace i TV-nyheter analyseras för att finna svar på frågan hur civil olydnad kan göras trovärdig. LÄS MER

 3. 3. Att främja demokratiska värderingar : En studie om hur tre gymnasielärare främjar demokratiska värderingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Johan Arnell; [2011]
  Nyckelord :samhällskunskap; gymnasiet; lärare; demokratiska värderingar; demokratiska arbetsformer; främlingsfientlighet; deliberativa samtal;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning var att undersöka vilka arbetssätt och metoder några gymnasielärare använder sig utav i sin undervisning för att främja grundläggande demokratiska värderingar. Jag har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie med tre gymnasielärare som undervisar i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 4. 4. Herr Talman, det luktar politisering? En argumentationsanalys av riksdagsdebatten rörande utnämningsmakten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frans Sjö; Fredrik Sjö; [2005]
  Nyckelord :Argumentationsanalys; Politisering; Riksdagsdebatt; Utnämningar; Verkschef; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hur regeringen hanterar tillsättningen av högre chefer har debatterats under lång tid i Sveriges riksdag. Att förvaltningen politiseras, och skiljelinjen mellan politik och förvaltning är hotad, påpekas och förnekas. Vår undersökning studerar denna debatt genom en argumentationsanalys av konfrontationsmodell. LÄS MER