Sökning: "sakkunnigt biträde"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden sakkunnigt biträde.

 1. 1. Kommunal revision – arbete för förändring och synen på revisionsarbetet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Olsson; Anna Hällström; Caroline Öwall; [2009]
  Nyckelord :kommunal revision; förändring; förtroendevald revisor; sakkunnigt biträde; agentteorin; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de förtroendevalda revisorerna arbetar för att driva igenom förändringar i den kommunala verksamheten i olika kommuner och vad andra aktörer i och utanför kommunerna anser om arbetssättet och den kritik som revisorerna framför. Vi har sett att det finns skillnader i hur revisorerna arbetar och att dessa skillnader till stor del beror på budgeten för revisorerna. LÄS MER

 2. 2. Kommunal revision

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Aleksandra Lomsek; Anna Jarnevi; [2009]
  Nyckelord :kommunal revision; kommunrevision; sakkunnigt biträde; certifierad kommunal revisor; förtroendevald kommunrevisor;

  Sammanfattning : Syftet med kandidatuppsatsen är undersöka om kommunens förtroendevalda kommunrevisorer behövs, eller om det skulle vara möjligt att de sakkunniga biträdena tar sig an all kommunal revision.För en fungerande kommunal revision behövs både de förtroendevalda kommunrevisorerna och de sakkunniga biträdena. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationens påverkan på kommunal revision och dess effektivitet - En fallstudie av Simrishamns kommun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristina Hagelborn; Linda Helmersson; [2006]
  Nyckelord :Kommunal revision; Simrishamns kommun; kommunikationssvårigheter; kommunikation; effektiv revision; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syftet är att beskriva och analysera kommunikationen mellan revisorer och de granskade, det vill säga politiker i nämnder och förvaltningschefer, samt ange vad dessa parter bör tänka på för att deras kommunikation skall ge upphov till en effektiv revision. Vår intensiva studie har genomförts genom en fallstudie av Simrishamns kommun och vår undersökningsansats är deduktiv. LÄS MER

 4. 4. Kommunal revision - En fallstudie av gransknings- och prövningsprocessen i tre kommuner

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Övergaard; Annica Holmgren; [2006]
  Nyckelord :kommunal revision; granskningsprocess; prövningsprocess; revisor; revision; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att redogöra för kommunal revision i tre svenska kommuner med tyngdpunkt på gransknings- och prövningsprocessen. Vi ska jämföra processerna mellan dessa tre kommuner samt diskutera för- och nackdelar med att ha eget revisionskontor eller att anlita externt sakkunniga. LÄS MER

 5. 5. Vad driver effekt i kommunal revision?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Madestam; Peter Olsson; [2006]
  Nyckelord :Effekt; kommunal revision; förtroendevald revisor; sakkunnigt biträde; Nämndordförande; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vad som driver den kommunala revisionens effekt utifrån granskarnas och de granskades perspektiv. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av tre kommuner utifrån en deduktiv ansats. LÄS MER