Sökning: "sakprövningshinder"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet sakprövningshinder.

 1. 1. Att pröva eller att inte pröva - Om förekomsten av och funktionen hos en res judicata-princip i förvaltningsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Atle Morseth Edvinsson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Res judicata; negativ rättskraft; sakidentitet; sakprövningshinder; avvisning; litispendens; preklusion; förvaltningsprocessrätt; processrätt.;

  Sammanfattning : Allmänna förvaltningsdomstolars domar har som utgångspunkt inte res judicata-verkan, vilket innebär att samma sak kan omprövas utan hinder av att den redan har prövats i en lagakraftvunnen dom. Högsta förvaltningsdomstolen har dock i ett flertal rättsfall konstaterat att det finns undantag från detta, dels när det finns regler i speciallagstiftning och dels när omständigheterna i målet är sådana att den enskildes trygghet är viktigare än intresset av att komma fram till materiellt korrekta avgöranden. LÄS MER

 2. 2. Besiktnings- och värderingsklausuler som tvistlösningsmekanism - en analys av expertavgörandets angripbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Dahllöf; [2014]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Förmögenhetsrätt; Civilprocessrätt; Värderingsklausuler; Besiktningsklausuler; Processuella avtal; Alternativ tvistlösning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är inte givet att alla typer av kommersiella tvister ska lösas i allmän domstol eller i skiljeförfarande; i avtalspraxis finns en stor variationsrikedom vad gäller alternativa tvistlösningsarrangemang. I denna kontext återfinns bland annat besiktnings- och värderingsklausuler, vilka är de tvistlösningsmetoder som den här uppsatsen fokuserar på. LÄS MER