Sökning: "sakprosatext"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet sakprosatext.

 1. 1. ”min andra önskan är att du inte gör så många ’(text)’ jag blir lite störd av det” : En jämförande studie om hur elever i årskurs 4 skriver och använder sig av skriftlig kamratrespons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Alva Frandsen; Frida Sörquist; [2020]
  Nyckelord :Kamratrespons; återkoppling; introduktion; genomgång; formativ bedömning; sakprosatext; grundskola; respons; instruerande text;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet fokuserar på kamratrespons som arbetsmetod i klassrummet. Kamratrespons är en metod som blivit alltmer aktuell i dagens undervisning och innebär att elever bli aktiva aktörer i varandras arbeten och utveckling. LÄS MER

 2. 2. Min bro : En studie av innehåll i elevers sakprosatexter från nationella proven i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mika Sund; Julia Andersson; [2019]
  Nyckelord :nationella prov; sakprosatext; makro- och mikroteman; bindeord;

  Sammanfattning : Denna studie hämtar inspiration från en studie av Jenny Wiksten Folkeryd (2014) vars huvudsyfte var att bidra med ny kunskap om hur man kan studera och diskutera innehållsliga aspekter i elevers skrivande i lågstadiet. I studien uttrycks att det finns mycket lite forskning kring hur elever organiserar innehållet i sakprosatexter. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla läsförståelse : Lästriangeln som modell vid läsning av sakprosatext i svenskundervisning i årskurs 8

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marie Wejrum; [2018]
  Nyckelord :Legitimation Code Theory; reading comprehension; expository texts; the reading triangle; teaching of reading; metacognition; scaffolding; Legitimation Code Theory; läsförståelse; sakprosa; lästriangeln; läsundervisning; metakognition; stöttande undervisning;

  Sammanfattning : Based on students’ declining reading comprehension there is a need to develop systematic explicit instruction in teaching reading. This study is based on theories of metacognition, reading comprehension, reading instruction and Legitimation Code Theory and has the reading triangle as a model for teaching expository texts. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med faktatexter : En undersökning av lärares frågor och elevers respons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Holmgren; Hanna Wikland; [2018]
  Nyckelord :Lågstadiet; mellanstadiet; faktatext; frågor; elevrespons; textrörlighet;

  Sammanfattning : I studien undersöker och syftar vi till att förstå hur två lärare, en i årskurs tre respektive en i årskurs sex, ställer frågor om en faktatext och vilka elevresponser detta resulterar i. För att kunna tolka elevernas responser antas ett sociokulturellt perspektiv på lärandet. LÄS MER

 5. 5. Token blend i svenskt teckenspråk : Hur teckenrummet används av programledare i ett tv-program

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Tommy Lyxell; [2016]
  Nyckelord :Teckenspråk; token blend; real space; real space blend; mental space theory; kognitiv lingvistik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur programledare i ett tv-program för teckenspråkiga ungdomar använder sig av token blend i svenskt teckenspråk. Det teoretiska ramverket för studien är mental space theory som hämtats från kognitiv lingvistik och har vidareutvecklas för teckenspråk av den amerikanske lingvisten Scott Liddell. LÄS MER