Sökning: "salttolerans"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet salttolerans.

 1. 1. Vägsaltets spridningsvägar och dess påverkan på landskapets vegetation

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Rebecka Lundh; [2015]
  Nyckelord :vägsalt; spridningsvägar; vegetation; miljö; saltstress; salttolerans;

  Sammanfattning : Hundratusentals ton vägsalt, natriumklorid, sprids ut på våra vägar vintertid för att skapa säkra trafikförhållanden. Men vintervägunderhållning och vägsaltsanvändning kan bidra till förstöring av de naturliga och interna processerna i angränsande mark och vegetation. LÄS MER

 2. 2. Lågväxande örtmattor : ett alternativ till bruksgräsmattor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Line Johansson; [2014]
  Nyckelord :gräsmatta; äng; tramptolerans; slittolerans; klipptolerans; översvämningstolerans; konkurrens; salttolerans; gräsyteskötsel; hävd;

  Sammanfattning : Grönytor är en mycket viktig beståndsdel i utemiljön. Gräsmattan har en stor praktisk användning för människor i och med att den kan fungera som en vistelseyta och ge rekreation. Däremot har den inte samma biologiska och estetiska värden som ängen har. LÄS MER

 3. 3. Saltpåverkan på lignoser : en systematisk litteratursammanställning och analys av toleranta arter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helen Sirensjö; [2014]
  Nyckelord :salt; salttolerans; spraysalt; marksalt; lignoser; forskning; salttoleranta arter; tabell; mönster; urban;

  Sammanfattning : Salt används i stor utsträckning på våra gator och vägar i syfte att bekämpa halka. Detta salt påverkar ofrånkomligen intilliggande lignoser och därmed är det intressant att veta hur de påverkas och vilka som kan anses vara mer salttoleranta än andra. Detta för att underlätta vid utformningen av vägnätsmiljön och urbana miljöer. LÄS MER

 4. 4. En metod för att hitta ersättningsarter till trädarter : en studie om alternativa arter till Tilia x europaea 'Pallida'

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Maria Johnsson; [2012]
  Nyckelord :lind; miljö; kejsarlind; metod; alternativa; arter; urban; stad;

  Sammanfattning : Kejsarlinden, Tilia x europaea ᶦPallidaᶦ som är en sort av parklind Tilia x europaea, visar många tecken på att vara en överanvänd art. Användningsområden sprider sig från alléträd vid landsvägar till gatuträd och parkträd inne i städer, användningsområden som inte alltid ställer sig överens med de egenskaper som kejsarlinden besitter. LÄS MER

 5. 5. Vägsaltets effekter på växter i urban- och offentligmiljö : ett växande problem

  M1-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Maria Andersson; [2010]
  Nyckelord :vägsalt ; NaCl; halkbekämpning; salttolerans; salttolerance; lignoser; perenner; urbanmiljö; växter;

  Sammanfattning : Through previous studies during my education, I have experienced that chemical deicing road salt is a known problem, mainly in southern Sweden. Road salt causes damage to the environment and also damage to vehicles and structures such as bridges, etc. LÄS MER