Sökning: "salutogenes synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden salutogenes synsätt.

 1. 1. Skolsköterskors inställning till hälsofrämjande arbete på gruppnivå

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Camilla Tinasdotter; Jacqueline Hildingsson; [2018]
  Nyckelord :Content analysis; health promotion; group level; school nurse; salutogenesis; Gruppnivå; hälsofrämjande arbete; innehållsanalys; salutogenes; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskans arbetsuppgifter har förändrats över tid, från medicinska insatser på individnivå till ett fokus på hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skollag, riktlinjer och kompetensbeskrivning beskriver att skolsköterskan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande på gruppnivå. LÄS MER

 2. 2. “För att må bra måste du äta en balanserad kost och röra på dig. Så enkelt är det.” : en diskursanalys av läromedelsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreas Melin; Emma Carlsson; [2017]
  Nyckelord :idrott och hälsa; läromedel; diskursanalys; hälsaodiskurser;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Uppsatsens syfte var att undersöka hur läromedelsböcker framställer hälsa. De frågor som ställs i denna uppsats är: Hur gestalts hälsa i läromedelsböckerna? Vilka perspektiv på hälsa lyfts fram? Metod Tre (3) stycken läromedelsböcker, skrivna utefter LGR/LGY 11, analyserades utifrån kritisk diskursanalys. LÄS MER

 3. 3. Salutogent arbets- och synsätt inom äldreomsorgen. : En kvalitativ studie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Victoria Ljunggren; [2016]
  Nyckelord :KASAM; salutogenes; översättningsteori;

  Sammanfattning : Aim: The aim with this study was to understand and by interviews analyse municipalities salutogenic elderly care. Method: The method that was used is qualitative method with semi-structured interviews. I chose the unit managers in elderly care for the seven interviews I conducted. LÄS MER

 4. 4. Salutogent synsätt i biståndshandläggning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Erika Dömstedt; Eva Flemström; [2011]
  Nyckelord :salutogenes; KASAM; biståndsprocess; begriplighet; meningsfullhet; hanterbar-het.;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie som baseras på Antonovskys teori om salutogenes och dess centrala begrepp, ”känsla av sammanhang” (KASAM). Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det salutogena synsättet har betydelse för biståndsprocessen, samt hur KA-SAM stärks i denna process. LÄS MER

 5. 5. Implementering av salutogent perspektiv i Göteborgs äldreomsorg. En kvantitativ studie av äldreboende- och hemtjänstchefers attityder, behov och förväntningar på det salutogena arbetssättet och implementeringen av detsamma.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dennis Ragnarsson; Christian Skoog; Robert Silva; [2009-10-26]
  Nyckelord :Implementering; organisation; organisationsteori; organisationsförändring och salutogenes.;

  Sammanfattning : Problemområde: På initiativ av äldreomsorgscheferna i Göteborgs 21 stadsdelar beslöt man under 2008 att införa ett salutogent förhållningssätt och perspektiv i äldreomsorgen i Göteborgs stad. Detta beslut var ett svar på de riktlinjer som har aviserats från den statliga nivån där man ville öka brukarinflytandet, få till ett ”friare val” och därmed göra brukarna mer välmående. LÄS MER