Sökning: "salutogens"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet salutogens.

  1. 1. Lärares uppfattning om arbetet med elever i en skola för alla med utgångspunkt i KASAM

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Emilia Svensson; Ylva Therén; [2006]
    Nyckelord :elever; en skola för alla; KASAM; lärare; salutogens; undervisning;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka klasslärares/mentorers upplevelse av sitt arbete med elever i relation till uppdraget att skapa en skola för alla. Utifrån Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang, KASAM har vi ställt frågorna: Vilka faktorer gör undervisningen begriplig, hanterbar och meningsfull i relation till uppdraget? Metoden vi använt oss av är semistrukturerade intervjuer. LÄS MER