Sökning: "salutogent förhållningssätt föräldrar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden salutogent förhållningssätt föräldrar.

 1. 1. "Man tränar för att bli smal" : Skolsköterskans upplevelser av det hälsofrämjande arbetet för att förebygga ätstörning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Igelström; Maria Åkerberg; [2019]
  Nyckelord :adolescents; children; eating disorder; health-promotion work; school nurse; barn; hälsofrämjande arbete; skolsköterska; ungdomar; ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörning bland barn och ungdomar leder till fysiskt och psykiskt lidande. Symtomen är matvägran, tvångsmässiga tankar på kost och vikt samt störd kroppsuppfattning. Trauma, grupptryck och genetiska faktorer är riskfaktorer för att insjukna och tidig upptäckt och behandling är viktigt för ett tillfrisknande. LÄS MER

 2. 2. "Vi sitter med experterna – Det är barnen själva som har kunskapen" : Stödgruppledares uppfattningar och erfarenheter kring barns delaktighet ochaktörskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Viktor Olofsson; Mathias Thelén; [2019]
  Nyckelord :Aktörskap; delaktighet; KASAM; gruppverksamhet; barn; professionella; psykisk ohälsa; missbruk;

  Sammanfattning : Examensarbetet utgår från professionella stödgruppsledare tankar och erfarenheter av begreppen delaktighet och aktörskap i gruppverksamheter som är riktade mot barn och ungdomar vars föräldrar lider av missbruk och/eller psykisk ohälsa. Arbetet utgår även ifrån hur de professionella kan möjliggöra och utveckla ett eget aktörskap och delaktighet för barnen. LÄS MER

 3. 3. Hur kan skolpersonal arbeta för elever som fått diagnoserna ADHD och Autism?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anette Olausson; [2018]
  Nyckelord :salutogent perspektiv; central koherens; exekutiva funktioner; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Det är ett precisionsarbete att välja undervisningsmetoder och förhållningssätt som passar alla elever också elever med diagnoserna ADHD och autism. Syftet med den här studien är att undersöka vad föräldrar och pedagoger upplever som framgångsfaktorer i skolsituation, vad föräldrar och pedagoger upplever som svårigheter i skolsituation och vilka arbetssätt och förhållningssätt som kan underlätta skolsituationen för elever med diagnoserna. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer - ur tre olika perspektiv En studie av en grupp elever med dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Linda Silvermyr; [2009]
  Nyckelord :Aktionsforskning; elevperspektiv; framgångsfaktorer; inkludering; KASAM - ett salutogent perspektiv;

  Sammanfattning : Som specialpedagog är det viktigt att se det goda, det friska och vad det är som skapar framgång, med andra ord, att ha ett salutogent perspektiv. Detta har jag försökt att anamma i denna studie. Syftet med följande arbete är att hitta framgångfaktorer för elever med en dyslexidiagnos. LÄS MER