Sökning: "salutogent synsätt i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden salutogent synsätt i skolan.

 1. 1. Språkstörning i mötet med skolans värld : en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Torbjörnsdottir; Anna-Maria Pettersson; [2021]
  Nyckelord :grundskola; språkstörning; språkutvecklande arbetssätt; stöttning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractTorbjörnsdottir, Amanda & Pettersson, Anna-Maria (2021). Språkstörning i mötet med skolans värld - en systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. En kunskapslucka hos lärare kring ätstörningar : En kvantitativ studie om hur lärare arbetar kring ätstörningar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Bea-Lina Holmberg; Olle Gibson; [2021]
  Nyckelord :eating disorders; swedish school; knowledge; Ätstörningar; svenska skolan; kunskap;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien undersöker hur lärare i idrott och hälsa och lärare i andra ämnen i Stockholms län arbetar kring ätstörningar i skolan. Syftet med detta är att ge en bild av vilka faktorer som sätter ramar för arbetet med ätstörningar. Studiens frågeställningar är: 1. LÄS MER

 3. 3. En hanterbar skola: : En kvalitativ studie om orsaker till avsaknad av problematisk skolfrånvaro i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anne Häggmark; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; intellektuell funktionsnedsättning; närvaro; problematisk skolfrånvaro; särskola.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Problematisk skolfrånvaro framställs i medier som ett växande problem på skolorna, även särskolan uppges ha elever med ogiltig sammanhängande frånvaro. Vid eftersökning av dessa elever framkom att problematiken är ovanlig inom särskolan, vilket väckte ett intresse och en vilja att undersöka och förklara detta. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet och hälsa : -för integrerade grundsärskoleelever i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hanna Karlsson; Chatarina Skalberg; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; grundsärskola; hälsa; idrott och hälsa; integrering; KASAM; patogen; salutogen;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur grundskolans idrottslärare tolkar och skapar förutsättningar för delaktighet och hälsa i ämnet idrott och hälsa för integrerade grundsärskoleelever. Våra frågeställningar har varit hur grundskolans idrottslärare definierar begreppen delaktighet och hälsa och om deras förståelse av begreppen påverkar hur de skapar förutsättningar för delaktighet i hälsofrämjande aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors inställning till hälsofrämjande arbete på gruppnivå

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Camilla Tinasdotter; Jacqueline Hildingsson; [2018]
  Nyckelord :Content analysis; health promotion; group level; school nurse; salutogenesis; Gruppnivå; hälsofrämjande arbete; innehållsanalys; salutogenes; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskans arbetsuppgifter har förändrats över tid, från medicinska insatser på individnivå till ett fokus på hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skollag, riktlinjer och kompetensbeskrivning beskriver att skolsköterskan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande på gruppnivå. LÄS MER