Sökning: "samarbete i arbetslag"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden samarbete i arbetslag.

 1. 1. Ett förändrat arbetslag? : Arbetslagets syn på ansvarsfördelning och förskollärarens förtydligade ansvar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Säfqvist; Lisa-Maria Jadbäck; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; ansvar; ansvarsfördelning; arbetslag; läroplan; samarbete;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to gain an increased understanding of how the preschool teacher's clarified responsibility has affected the work team in general and in terms of the division of responsibilities of tasks. The questions that are central to this study are; is there any difference in work tasks within the work team? How does the division of responsibilities of the work team differ in practice from what is formulated in the preschool curriculum? How does the work team respond to the clarified responsibility in the curriculum? As a method, we have used a questionnaire study with a qualitative nature. LÄS MER

 2. 2. Röster från elever med NPF om vad som är viktigt i skolan : Meningsfullt eller makear inte nån sense En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Henriksson Utas; Malin Lindvall; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; Elever röster; Lärmiljö; NPF och normer; Relationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Henriksson Utas, Anna & Lindvall Malin (2022). Röster från elever med NPF om vad som är viktigt i skolan - Meningsfullt eller makear inte nån sense. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp. LÄS MER

 3. 3. ”Det finns många saker man får vara med om” : -Förskollärares perspektiv på anmälningsplikten i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Ikonen; Jessica Lundkvist; [2022]
  Nyckelord :anmälningsplikt; orosanmälan; handlingsplan; relationskapande; förskola; samverkan; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet var att utveckla förståelse för hur anmälningsplikten kan praktiseras i förskolan när det gäller icke akuta orosanmälningar. Denna kvalitativa studie gjordes genom att samla in data från semistrukturerade intervjuer. Vi intervjuade åtta förskollärare från två olika kommuner. LÄS MER

 4. 4. Främjande och förebyggande elevhälsoarbete i gymnasie-skola och vuxenutbildning - vad är det?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Louise Nordhäll; Katarina Spjuth; [2021-08-10]
  Nyckelord :förebyggande elevhälsoarbete; främjande elevhälsoarbete; relationellt lärarskap; pedagogiskt ledarskap; specialpedagog;

  Sammanfattning : I skollagen (SFS 2010:800) kom förändringar när det gäller elevhälsoarbetet i skolan. Från att tidigare haft en inriktning med framför allt åtgärdande insatser på individnivå ska fokus nu främst vara utifrån ett förebyggande och främjande arbete. LÄS MER

 5. 5. Reflekterande Team - en väg för ökad dialog mellan elevhälsoteam och verksamhet? : Hur elevhälsoteam kan närma sig skolverksamheten genom Reflekterande Team som arbetsmodell

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Marina Öhman-Danforth; [2021]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Elevhälsa; Elevhälsoteam; Reflekterande Team; Samverkan; Fallstudie;

  Sammanfattning : Genom ett nära samarbete förväntas lärarna och elevhälsoteamet, EHT, gemensamt stödja elevernas utveckling och arbete i skolan. I skollagen anges att elevhälsan ska fokusera på förebyggande och hälsofrämjande arbete och att elevernas utveckling mot utbildningsmålen ska stödjas (SFS, 2010:800). LÄS MER