Sökning: "samarbete i palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden samarbete i palliativ vård.

 1. 1. Närståendeperspektiv på sjuksköterskans bemötande i samband med en vuxen patients död på sjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Östling; Ebba Wernheden; [2020-08-05]
  Nyckelord :Närståendestöd; Vård i livets slutskede; Sjukhus; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Stöd till närstående är en av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård, ändå finnsdet brister i det bemötande som närstående upplever då någon i deras närhet vårdas palliativtpå sjukhus. Då patientens mående påverkas av de närståendes hälsa och vice versa är dettanågot som bör prioriteras i större utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Samarbetet mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ida Öberg; Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Samarbete; Sjuksköterska; Närstående; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Allt fler människor blir äldre och behovet av palliativ vård ökar. Den palliativa vården syftar till att förbättra livskvaliteten för både patienter och närstående. Sjuksköterskan har tillsammans med andra professioner i team ett ansvar att arbeta målinriktat för att främja patienters och närståendes vård. LÄS MER

 3. 3. ”Det är både vackert och sorgesamt” : Sjuksköterskors erfarenheter av den palliativa hemsjukvården - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Pernilla Lambertsson; Cecilia Clerhage; [2020]
  Nyckelord :erfarenheter; hemsjukvård; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är viktigt att patienten kan erbjudas vård i hemmet i livets slutskede, vilket den kommunala hemsjukvårdens sjuksköterskor ansvarar för. Syftet: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård som utförs i den kommunala hemsjukvården i ordinärt boende. LÄS MER

 4. 4. Bidragande faktorer till en god palliativ vård utifrån sjuksköterskans perspektiv – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Marika Hedgårds; Jessica Kullberg; [2020]
  Nyckelord :Good nursing; Literature review; Nurse; Palliative care; God omvårdnad; Litteraturöversikt; Palliativ omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom palliativ omvårdnad förutsätts att patienten får behålla sin livskvalitet så långt det är möjligt. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att ge en god personcentrerad palliativ omvårdnad. Syfte: Att belysa de faktorer som bidrar till en god palliativ omvårdnad utifrån sjuksköterskans perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Palliative Home Care : Nurses’ Experiences and Perceptions in Providing care - A literature review

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Kanitta Damrongkiattivej; Kim Oanh Nguyen Lundell; [2020]
  Nyckelord :dying patients; literature review; nurses experience; nurses’ perception; palliative home care; the end of life; döende patienter; litteraturöversikt; sjuksköterskans erfarenhet; sjuksköterskans perceptioner; palliativ hemsjukvård; patienter i livets slut skede;

  Sammanfattning : Background: Demands to be cared for and die at home are increasing nowadays. The holistic approach of palliative care is to emphasize on alleviating physical and psychological distresses and psychosocial support to patients and their families. LÄS MER