Sökning: "samarbete i palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden samarbete i palliativ vård.

 1. 1. Sjuksköterskans möjlighet att ge god palliativ omvårdnad inom slutenvården. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sanna Hillring; Emma Ljudén; [2019]
  Nyckelord :Inpatient care; nursing; palliative care; transitions; Omvårdnad; palliativ omvårdnad; slutenvård; övergångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens sjukvård är oftast inriktad på att bota och därför kan palliativ omvårdnad vara utmanande för sjuksköterskan som är ovan att arbeta nära döden. Sjuksköterskan har ett ansvar för att en god omvårdnad ska uppnås, även i palliativa situationer. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att ge palliativ vård till patienter i särskilt boende och hospice : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Blom; Alice Koobs Hultberg; [2019]
  Nyckelord :Nursing home; nurses experience; hospice; palliative care; Hospice; palliativ vård; sjuksköterskors upplevelser; särskilt boende;

  Sammanfattning : Den palliativa vården är en helhetsvård där sjuksköterskor ska arbeta utifrån ett förhållningssätt baserat på de fyra hörnstenarna och de sex S:n. Det blir allt vanligare att vårdas den sista tiden i livet inom slutenvården utanför sjukhuset. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta existentiella frågor som kan vara svåra att besvara : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ellen Jansson; Malin Holm; [2018]
  Nyckelord :conversation; existential; interview; nurse; palliative care; existens; intervju; palliativ vård; samtal; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet patienter som är i behov av palliativ vård ökar inom hemsjukvården. Existentiella behov utgör en stor del av den palliativa vården och behöver tillgodoses för att patienter ska kunna känna livskvalité vid livets slut. Sjuksköterskor har en viktig del i att stödja och bemöta patienter i deras existentiella frågor. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser av omvårdnaden till patienter inom palliativ vård på vårdavdelning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sofie Törnberg; Ebba Lidegran; [2018]
  Nyckelord :Education; experience; inadequacy; litterature review; nurse; palliative care.; Litteraturöversikt; otillräcklighet; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelse; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande. Inom palliativ vård, då inte en botande vård längre går att uppnå är istället målet att främja hälsa och lindra lidande. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i det privata hemmet som vårdmiljö vid livets slut - en fotoeliciteringsstudie : Ramberättelse

  Master-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Mjörnberg; [2018]
  Nyckelord :End-of -life - care; private home; home care environment; work environment; nurse’s experiences; photo elicitation; Vård vid livets slut; hemmets vårdmiljö; det privata hemmet; arbetsmiljö; sjuksköterskor erfarenheter; fotoelicitation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdmiljöer sägs kunna bidra till att lindra såväl lidande som möjliggöra välbefinnande för patienter vid livets slut, och det privata hemmet kan möjliggöra livskvalitet och är föredragen vårdplats för döende och död i samhället. Arbetet som sjuksköterska i hemmet vid livets slut involverar att möta patienter och familjemedlemmar i deras egen miljö, vilket beskrivs som utmanande men också som positiva erfarenheter beroende på klinisk organisation och sjuksköterskans ansvarsområde. LÄS MER