Sökning: "samarbete i palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden samarbete i palliativ vård.

 1. 1. ”Bedömning och lindring av fysisk smärta inom palliativ vård - Sjuksköterskans perspektiv”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cajsa Engberg; Martina Stolt-Eriksson; [2022-01-04]
  Nyckelord :sjuksköterskans perspektiv; smärta; smärthantering; smärtbedömning; palliativ vård; omvårdnad; palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Palliativ vård är en del av sjuksköterskans ansvarsområde och något sjuksköterskan bör ha kunskap kring. Sjuksköterskans ansvar handlar bland annat om att skapa så god livskvalitet som möjligt både för patient och närstående, vilket görs bland annat genom symtomlindring. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsrelaterade utmaningar inom palliativ vård i hemmet med fokus på sjuksköterskors erfarenheter och känslor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Fanny Larsson; Linnea Holm; [2022]
  Nyckelord :challenges; experiences; home care; nurse perspective; palliative care; erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskeperspektivet; utmaningar; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En sjukdom som är obotlig benämns som palliativ vård och det är något som alla individer har rätt till att få. Syftet med palliativ vård är att lindra patientens lidande och ge en så bra livskvalitet som är möjligt. LÄS MER

 3. 3. Hinder och möjligheter för munvård inom palliativ vård : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Enoz Issa; Erika Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Munvård; Palliativ vård; Sjuksköterska; Munhälsobedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att lindra patientens fysiska, psykiska, existentiella och psykosociala behov är målet för palliativ vård. En av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård är symtomlindring. Ohälsa i munnen orsakar onödigt lidande för patienten och har en negativ inverkan på patientens välbefinnande och livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelse av palliativ vård i hemmet : Enlitteraturstudie ur ett närståendeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Katarina Savic; Marjam Sattar; [2022]
  Nyckelord :Experience; Home; Home health care; Next of Kin; Nurse; Palliative care; Hemmet; Hemsjukvård; Närstående; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges allt mer i patientens hem och ska ske utifrån de fyra hörnstenarna. De fyra hörnstenarna innebär symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd. Sjuksköterskan har en stor roll inom den palliativa vården och ska arbeta utifrån det palliativa förhållningssättet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter i livets slut : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline Bjursell; Maja Mahnic; [2022]
  Nyckelord :Communication; Nurse; Nurses experience; Terminal care; Patient; Kommunikation; Sjuksköterska; Sjuksköterskors upplevelse; Vård i livet slut; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård i livets slut innebär att främja välbefinnande och lindra lidande för patienten den sista tiden i livet. För att skapa bästa förutsättningar för palliativ vård är kommunikation nyckeln som skapar relationer mellan sjuksköterska, patient, närstående och vårdteam. LÄS MER