Sökning: "samarbete i palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden samarbete i palliativ vård.

 1. 1. Samarbetet mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ida Öberg; Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Samarbete; Sjuksköterska; Närstående; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Allt fler människor blir äldre och behovet av palliativ vård ökar. Den palliativa vården syftar till att förbättra livskvaliteten för både patienter och närstående. Sjuksköterskan har tillsammans med andra professioner i team ett ansvar att arbeta målinriktat för att främja patienters och närståendes vård. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser kring palliativ vård i hemmet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Hagström; Johanna Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Nurses; Experience; Palliative care; Homecare; Literature review; Sjuksköterskor; Upplevelse; Palliativ vård; Hemsjukvård; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är ett förhållningssätt för att främja livskvalitén hos patienter och närstående vid obotlig sjukdom för att de ska få ett värdigt slut. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att tillgodose patientens alla behov så som det fysiska, psykiska, sociala och existentiella. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors attityder till, och erfarenheter av, palliativ sedering.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carl Falkenby; Lukas Westerberg; [2019-08-01]
  Nyckelord :Palliativ sedering; palliativ vård; personcentrerad vård; sjuksköterskor; erfarenheter; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård bedrivs när en persons sjukdom inte längre går att bota. Vården ska bedrivas personcentrerat och ha som syfte att främja livskvalitet och lindra symptom under personens tid kvar i livet för att i möjligaste mån uppnå en god död. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård inom slutenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Emma Johanson; Kajsa Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Palliativ vård; sjuksköterskan; upplevelse; slutenvård;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Begreppet palliativ vård upplevs diffust vilket påverkar vårdens utförande. Palliativ vård omfattar patient såväl som närstående med utgångsläge i specifika ståndpunkter. Vården indelas i olika faser, där fokus alltid är att bibehålla livskvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Familjers upplevelse av symtomlindring vid palliativ vård i det egna hemmet : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Bengtsson; Linda Modig; [2019]
  Nyckelord :Experience; Family; Home care; Palliative care; Symptom relief; Familj; Hemsjukvård; Palliativ vård; Symtomlindring; Upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Dagens utveckling är att vården flyttar hem i allt större utsträckning och att fler personer önskar avsluta livet i hemmet. Den palliativa vården har som mål att lindra lidande och främja livskvalitet och utgår från de fyra hörnstenarna symtomkontroll, samarbete, kommunikation och information samt stöd till närstående. LÄS MER