Sökning: "samarbete i palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden samarbete i palliativ vård.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta existentiella frågor som kan vara svåra att besvara : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ellen Jansson; Malin Holm; [2018]
  Nyckelord :conversation; existential; interview; nurse; palliative care; existens; intervju; palliativ vård; samtal; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet patienter som är i behov av palliativ vård ökar inom hemsjukvården. Existentiella behov utgör en stor del av den palliativa vården och behöver tillgodoses för att patienter ska kunna känna livskvalité vid livets slut. Sjuksköterskor har en viktig del i att stödja och bemöta patienter i deras existentiella frågor. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av omvårdnaden till patienter inom palliativ vård på vårdavdelning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sofie Törnberg; Ebba Lidegran; [2018]
  Nyckelord :Education; experience; inadequacy; litterature review; nurse; palliative care.; Litteraturöversikt; otillräcklighet; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelse; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande. Inom palliativ vård, då inte en botande vård längre går att uppnå är istället målet att främja hälsa och lindra lidande. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i det privata hemmet som vårdmiljö vid livets slut - en fotoeliciteringsstudie : Ramberättelse

  Master-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Mjörnberg; [2018]
  Nyckelord :End-of -life - care; private home; home care environment; work environment; nurse’s experiences; photo elicitation; Vård vid livets slut; hemmets vårdmiljö; det privata hemmet; arbetsmiljö; sjuksköterskor erfarenheter; fotoelicitation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdmiljöer sägs kunna bidra till att lindra såväl lidande som möjliggöra välbefinnande för patienter vid livets slut, och det privata hemmet kan möjliggöra livskvalitet och är föredragen vårdplats för döende och död i samhället. Arbetet som sjuksköterska i hemmet vid livets slut involverar att möta patienter och familjemedlemmar i deras egen miljö, vilket beskrivs som utmanande men också som positiva erfarenheter beroende på klinisk organisation och sjuksköterskans ansvarsområde. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser att vårda barn i behov av palliativ omvårdnad : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annica Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterska; palliativ vård; upplevelser; Barn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Palliativ vård av barn blir aktuellt i de fall där den kurativa, medicinska, behandlingen inte längre räcker till. Sjuksköterskans roll är att främja barnets bästa samtidigt som denne måste involvera och stötta närstående i behandlingen. LÄS MER

 5. 5. Lindra lidande i livets slutskede : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Tess Lundqvist; Peter Stahre; [2018]
  Nyckelord :Palliativ vård; Lidande; Kommunikation; Relation; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Den moderna palliativa vården framkom år 1967, och utgick från att människan ses som en helhet och betraktas som någonting mer än bara sin sjukdom. Det nationella kunskapsstödet har definierat fyra grundläggande hörnstenar för god palliativ vård, dessa är symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation, samt stöd till närstående. LÄS MER