Sökning: "samarbete kring ämnesinnehåll"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden samarbete kring ämnesinnehåll.

 1. 1. Att motverka främlingsfientlighet som (samhällskunskaps)lärare : Lärares avväganden och handlingsstrategier som antirasistiska aktörer i ett mångkulturellt samhälle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maja Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :anti-rasism; värdegrundsarbete; demokratiuppdrag; kränkningsfri skola;

  Sammanfattning : Skolan har ett uttalat anti-rasistiskt uppdrag som innebär att både arbeta aktivt förebyggande för demokratiska värderingar och att motverka alla former av kränkningar. Detta gäller för alla som verkar inom skolan, men samhällskunskapslärare har ett särskilt ansvar i och med ämnets historiska uppkomst och ämnesinnehåll. LÄS MER

 2. 2. ”Du kan ju tolka den tillförbannelse” : En intervjustudie om hur lärare i hem- och konsumentkunskap tolkar och realiserar kursplanen i ämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Ida Almlöf; Sannah Sjöholm; [2021]
  Nyckelord :styrdokument; HKK; didaktik; planering; ramfaktorer;

  Sammanfattning :  Syftet var att undersöka hur lärare i hem- och konsumentkunskap resonerade kring tolkningsarbetet av kursplanen, vilka motiv som ligger bakom hur ämnesinnehåll prioriteras samt vilka faktorer som påverkar lärares sätt att tolka och realisera kursplanen. Kvalitativa forskningsintervjuer genomfördes med sex lärare i hem- och konsumentkunskap. LÄS MER

 3. 3. Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i gymnasieskolan - två lärares upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Malmgren; [2015]
  Nyckelord :Genrepedagogik; scaffolding; språkinriktad undervisning; språk- och kunskapsutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : För många elever, särskilt bland dem med svenska som andraspråk och dem från studieovana hem, är gapet stort mellan det språk de använder till vardags och det abstrakta, ämnesspecifika språk de möter i skolan. Språkets svårighetsgrad ökar dessutom ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. LÄS MER

 4. 4. Lgr 11 tar mark : En studie om i vilken utsträckning Lgr 11 har förändrat uppdraget för lärare i Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :André Lundmark; Per Kjellgren; [2012]
  Nyckelord :Curriculum; Lgr 11; implementering; läroplan; kursplan; Idrott och hälsa; läroplansteori; gymnastik; intervju;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare uppfattar sitt uppdrag i ämnet Idrott och hälsa ett läsår efter införandet av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011(Lgr 11). Vilka förändringar på styrdokumentsnivå uppfattar lärarna att Lgr 11 har medfört? I vilken mån har innehållet i ämnet påverkats? Hur påverkar ramfaktorer lärarnas arbete med att följa Lgr 11? Hur resonerar lärarna kring betyg och bedömning i relation till tidigare styrdokument? Metod Studien har en kvalitativ ansats och utifrån detta valdes intervju som metod. LÄS MER

 5. 5. Helhetssyn och samarbete kring ämnesinnehåll : En studie om biologiämnets innehåll genom grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Marie Enheden; [2010]
  Nyckelord :content i school biology; moving to an upper grade; cooperatioen in subjct content; ämnesinnehåll i biologi; stadieövergång; samarbete kring ämnesinnehåll;

  Sammanfattning : I studien undersöks vilket innehåll mellan- och högstadielärare uppger att eleverna ska bearbeta under årskurs 4-5. Deras utsagor ger ökad kunskap om hur samsynen ser ut på ämnesinnehållet i biologi i rektorsområdet vilket sedan kopplas till om det önskas eller finns ett stadieövergripande samarbete i den här frågan. LÄS MER