Sökning: "samarbete studiehandledning på modersmålet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden samarbete studiehandledning på modersmålet.

 1. 1. STUDIEHANDLEDNINGENS ROLL I UNDERVISNINGEN Ett stöd på modersmålet för nyanlända elever i högstadiet åk 7-9

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Thao Truong; [2020-01-07]
  Nyckelord :studiehandledning på modersmål; studiehandledare; nyanlända elever; flerspråkighet;

  Sammanfattning : SyfteStudien handlar om på vilket sätt studiehandledningen utgör ett stöd i nyanländahögstadieelevers språk- och kunskapsutveckling. Jag har följande frågeställningar:+ På vilket sätt utgör studiehandledningen ett stöd i nyanlända högstadieeleversspråk- och kunskapsutveckling?+ Vad har studiehandledningen för betydelse ur studiehandledarens perspektivoch ur ämneslärarens perspektiv. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om ämnesundervisningen av nyanlända elever på språkintroduktionsprogram på gymnasieskolan Hur uttrycker sig lärare om undervisning av nyanlända elever?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marion Loippo; Nada Alnedawy; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; språkintroduktion på gymnasieskolan och studiehandledning på modersmålet; undervisning; svenska språket och planering;

  Sammanfattning : Syfte: Den övergripande frågeställningen för denna studie handlade om lärares egnabeskrivningar av sin undervisning av nyanlända. Mer specifikt undersökte vihur lärarna uttrycker att de arbetar för att få de nyanlända eleverna behöriga tillnationella program och yrkesutbildning. LÄS MER

 3. 3. Problemlösning i matematik- möjligheter eller hinder för nyanlända elever Studium av lärares och studiehandledares erfarenheter och uppfattningar på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malak Abdalbast; Mohamed Said Khalifa; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; flerspråkiga elever; problemlösning; studiehandledning; kartläggning; ordinarie klass; förberedelseklass; vardagsspråk skolspråk;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsens syfte är att undersöka hur matematiklärare och studiehandledare uppfattar de svårigheterna som nyanlända elever i högstadiet har i matematiska problemlösningar. Detta leder oss till dessa frågeställningar:• Vad anser matematiklärare och studiehandledare om nyanlända elevers prestationer i matematisk problemlösning?• Hur arbetar matematiklärare för att stöda nyanlända elevers inlärning i matematik?• Hur arbetar studiehandledare på modersmålet för att stötta nyanlända elevers inlärning i matematik?• Finns det eventuellt samarbete mellan studiehandledare och ämneslä-rare?Teori:Vi kopplade vår studie till Lev Samenovich Vygotskijs sociokulturella pers-pektiv. LÄS MER

 4. 4. Studiehandledning på modersmålet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna ِHellberg; [2020]
  Nyckelord :studiehandledning; nyanlända elever; ordinarie undervisning; gemensamplanering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka upplägget av studiehandledning i undervisningen och hur samarbetet mellan lärare och studieghandledare fungerar. Metoden som jag använde mig av i detta arbete var kvalitetiva interjuver med studiehandledare och ämneslärare. LÄS MER

 5. 5. Studiehandledning på modersmålet : Ett sätt för att främja flerspråkiga elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Siham Al Issa; Roula Youssef; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Flerspråkiga elever; Studiehandledning på modersmål; studiehandledare; samarbete; självkänsla; språk-och kunskapsutveckling.;

  Sammanfattning : Abstract Denna studie belyser på studiehandledningens på modersmålet roll som ges till flerspråkigaelever som inte uppfyller skolkrav på samma nivå som svensktalande elever. Anledningen tilldetta är att elever med utländsk bakgrund inte kan det svenska språket. Detta kan på siktkomma att påverka deras akademiska studier och prestationer. LÄS MER