Sökning: "samband inkomst utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden samband inkomst utbildning.

 1. 1. Socioekonomi vs. covid-19 : Sambandet mellan socioekonomiskstatus och covid-19

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Rasmus Fors; Johan Israelsson; [2021]
  Nyckelord :Socioekonomi; covid-19; corona;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan en individs socioekonomiska status och sannolikhet att insjukna i covid-19 hos seniorer som har deltagit i GIHs hälsoprojekt under åren 2017-2020.Metod. LÄS MER

 2. 2. Miljörättvisa i Stockholms län : En undersökning om samband mellan socioekonomi och miljökvalitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Elinor Olsen; Tilda Rydgren; [2021]
  Nyckelord :Geographical information systems GIS ; distributional justice; demography; correlation analysis; Geografiska informationssystem GIS ; Demografiska statistikområden DeSO ; distributiv rättvisa; korrelationsanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar studera miljörättvisa i Stockholms län genom att undersöka om det finns skillnader inom länet gällande miljökvalitet, och huruvida det i så fall finns ett samband mellan miljökvalitetsfaktorer och socioekonomiska faktorer. En GIS-baserad metod i kombination med statistiska analyser användes för att besvara frågeställningarna. LÄS MER

 3. 3. Destination: boendesegregation? : En kvantitativ studie om samspelet mellan allmännyttan och socioekonomiska villkor i Stockholm 2007–2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olivia Granström Öhman; Ella Coogan Gillinger; [2020]
  Nyckelord :Allmännyttan; ombildningar; social blandning; boendesegregering; gentrifiering;

  Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad har sedan 1900-talet varit i ständig förändring. I samband med politiska mål om att eliminera bostadsbristen i början av 1900-talet skapades allmännyttan, kommunalt ägda fastighetsbolag med mål att administrera och fördela hyresrätter, bygga spekulationsfritt och tillgodose bostad åt alla grupper i befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Medelklass och miljöaktivist? : Hur politiska sympatier och social klass relaterar till individers värdering av miljöfrågor.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Sahlin; Cecilia Wahlgren; [2020]
  Nyckelord :Miljösociologi; attityder; politiska sympatier; social klass.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vilka individer som värderar miljöfrågor högt. En fördjupad kunskap om skillnader i miljöattityder mellan olika individer kan användas för att främja stöd för en miljövänlig politik, vilket i sin tur kan främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. LÄS MER

 5. 5. How do institutional factors affect income inequality? : An empirical study of 10 OECD countries and 10 developing countries

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Karen Ibrahim; Joakim Moberg; [2020]
  Nyckelord :income inequality; rule of law; freedom to trade; democracy; corruption; education; OECD countries; low to medium-income countries.; inkomstojämlikhet; rättsstatsprincipen; handelsfrihet; demokrati; korruption; utbildning; OECD-länder; låg- till medelinkomstländer.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain an in-depth understanding of the five institutional factors: democracy, rule of law, freedom to trade, education and corruption, and how they affect income inequality. The analysis covers a total of 20 different countries, 10 OECD countries, and 10 low to medium income countries between the time period of 2000-2017. LÄS MER