Sökning: "sambedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet sambedömning.

 1. 1. Att skapa motivation i matematik på högstadiet för att elever ska nå godkänt i matematik : En intervjustudie med lärare på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Janna Green; Åsa Melén Nord; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; motivation; relation; samarbete; bedömning;

  Sammanfattning : Skolan behöver en undervisning där alla elever motiveras och utvecklas så att de kan bidra i morgondagens samhälle. Syftet med vår studie är att belysa lärares erfarenheter av arbete med att få elever motiverade, så att de flesta elever kan lämna åk 9 med minst betyget E i matematik. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig betygsättning i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel McKeogh; Andersson Martin; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Betygsättning; Didaktik; Pedagogik; Gymnasium; Samhällskunskap; Likvärdig; Rättvis; Reliabilitet; Validitet; Ramfaktorteori; Läroplansteori;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur likvärdig betygssättning i samhällskunskap på gymnasienivå kan uppnås. För att nå syftet har fyra verksamma samhällskunskapslärare intervjuats angående vilka problem med likvärdig betygssättning de upplever och vilka metoder de använder för att lösa dessa problem. LÄS MER

 3. 3. Sambedömning för likvärdighet eller snålspara för girighet? : En kvalitativ intervjustudie med lärare i Idrott och hälsa som bedriver tvålärarsystem

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Pierre Bryntesson; Robin Höglund; [2019]
  Nyckelord :samsyn; högstadiet; idrottslärare; skola;

  Sammanfattning : En stor del och kanske även den klurigaste delen av lärarnas yrkesliv handlar om att sätta betyg och bedöma eleverna. Skolverket hävdar att bedömningen inom den svenska skolan inte är tillräckligt likvärdig. De menar dock att sambedömning kan användas som ett verktyg inom skolorna för att förbättra den likvärdiga bedömningen. LÄS MER

 4. 4. Subjektivitet i betyg och bedömning inom ämneslärarprogrammet med inriktning svenska : En kvalitativ studie i synen på ämneslärarutbildningens utförande och utformning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josefin Mård Grinde; [2019]
  Nyckelord :Subjektivitet; betyg; bedömning; lärarutbildning; lärarutbildare; högre utbildning; ämneslärarprogram;

  Sammanfattning : Denna studie är uppdelad i två forskningsfrågor i syfte att undersöka både ämneslärarstudenter och lärarutbildares syn på subjektivitet i bedömningssituationer i svenska. Den första behandlar hur lärarutbildare arbetar för att synliggöra subjektivitet i bedömningssituationer för ämneslärarstudenter med inriktning svenska. LÄS MER

 5. 5. Likvärdig bedömning inom geografiämnet : En undersökning av geografilärares arbete med bedömning och dess likvärdighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Wahl; [2019]
  Nyckelord :Assessment; equivalence; value words; knowledge requirements; interpretation; geography; Bedömning; likvärdighet; värdeord; kunskapskrav; tolkning; geografi;

  Sammanfattning : Syftet med detta studie är att bidra med kunskap kring hur geografilärare i åk. 4-6 går till väga för att uppfylla målet om likvärdighet inom betyg och bedömning, med koppling till värdeorden i kunskapskraven. LÄS MER