Sökning: "sambedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet sambedömning.

 1. 1. BEDÖMNING AV TEXT PÅ PAPPER ELLER SKÄRM En studie av hur en bedömningspraktik påverkas av huruvida elevtexter läses från papper eller skärm

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Winerö; [2019-09-30]
  Nyckelord :Digitala nationella prov; provsystem; datorstödd bedömning TEA ; sambedömning; kollegialt lärande; Communities of Practice CoP praxisgemenskaper; infrastruktur och affordans;

  Sammanfattning : This paper presents a study of an assessment practice in national tests in English, and how this is affected by whether teachers reads student texts on paper or on a screen. Since 2018 the written part of the national tests is to be conducted using a digital device with a locked screen and the students’ answers need to be anonymous. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig bedömning – Ett omöjligt uppdrag? En studie om likvärdig bedömning i samhällskunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnea Bergvall; [2019-07-02]
  Nyckelord :Likvärdig bedömning; betygssättning; Lgr11; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Att vara lärare kräver att man är väl insatt i de styrdokumenten som ligger till grund för hur undervisning och bedömning ska gå till i svensk skola. Lgr11 kan på så sätt liknas en handbok för läraryrket. Komplexiteten i denna handbok är när den lämnar ett alltför stort utrymme till egen tolkning. LÄS MER

 3. 3. Sambedömning för likvärdighet eller snålspara för girighet? : En kvalitativ intervjustudie med lärare i Idrott och hälsa som bedriver tvålärarsystem

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Pierre Bryntesson; Robin Höglund; [2019]
  Nyckelord :samsyn; högstadiet; idrottslärare; skola;

  Sammanfattning : En stor del och kanske även den klurigaste delen av lärarnas yrkesliv handlar om att sätta betyg och bedöma eleverna. Skolverket hävdar att bedömningen inom den svenska skolan inte är tillräckligt likvärdig. De menar dock att sambedömning kan användas som ett verktyg inom skolorna för att förbättra den likvärdiga bedömningen. LÄS MER

 4. 4. Subjektivitet i betyg och bedömning inom ämneslärarprogrammet med inriktning svenska : En kvalitativ studie i synen på ämneslärarutbildningens utförande och utformning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josefin Mård Grinde; [2019]
  Nyckelord :Subjektivitet; betyg; bedömning; lärarutbildning; lärarutbildare; högre utbildning; ämneslärarprogram;

  Sammanfattning : Denna studie är uppdelad i två forskningsfrågor i syfte att undersöka både ämneslärarstudenter och lärarutbildares syn på subjektivitet i bedömningssituationer i svenska. Den första behandlar hur lärarutbildare arbetar för att synliggöra subjektivitet i bedömningssituationer för ämneslärarstudenter med inriktning svenska. LÄS MER

 5. 5. Likvärdig bedömning inom geografiämnet : En undersökning av geografilärares arbete med bedömning och dess likvärdighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Wahl; [2019]
  Nyckelord :Assessment; equivalence; value words; knowledge requirements; interpretation; geography; Bedömning; likvärdighet; värdeord; kunskapskrav; tolkning; geografi;

  Sammanfattning : Syftet med detta studie är att bidra med kunskap kring hur geografilärare i åk. 4-6 går till väga för att uppfylla målet om likvärdighet inom betyg och bedömning, med koppling till värdeorden i kunskapskraven. LÄS MER