Sökning: "sambedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet sambedömning.

 1. 1. Bedömning i musikämnet : Fyra musiklärares erfarenheter av bedömning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Daniel Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Bedömning; sambedömning; ramfaktorer; musikundervisning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to learn what music teachers has to say about assessment. To find out what kind of tools and methods music teachers use when it comes to assessment and grading. Both summative assessment and formative. Also, to understand more about what tools they choose according to the difficulties they face when teaching. LÄS MER

 2. 2. Adaptive Comparative Judgement in Practice : A case study of the formative use of ACJ in a collaborative open-ended design project between Swedish upper primary schools under authentic classroom conditions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Camilla Björn; Ida Lundin; [2023]
  Nyckelord :Digital Assessment; Adaptive Comparative Judgement; RM Compare; Feedback; Peer Assessment; Formative Assessment; Teaching Material; STEM; Digital bedömning; Adaptiv Komparativ Bedömning; RM Compare; Återkoppling; Kamratbedömning; Formativ bedömning; Undervisningsmaterial; STEM;

  Sammanfattning : Digital assessment has the potential to increase equity in the assessment by facilitating a smother collaboration between teachers. It also allows peer assessment between students from different classes or even schools, which allows the students to view a potentially larger and more varied set of examples of the same assignment. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar om sambedömning av nationella prov i svenska i årskurs 9 : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska

  Författare :Emma Boxner; [2022]
  Nyckelord :sambedömning; bedömning; likvärdighet; nationella prov; svenska;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ sådan som genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 10 lärare som alla är behöriga i svenskämnet och som undervisar i ämnet och som även har bedömt minst en omgång av nationella prov i svenska medverkar. Resultatet har analyserats med hjälp av policyperspektivet. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar och attityd för sambedömning : En kvalitativ studie av skolans förutsättningar och attityd kring sambedömning inom SO-ämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jonathan Leino; Ida Söderlund; [2022]
  Nyckelord :Attityd; bedömning; förutsättningar; kollegialt lärande; kompetensutveckling; likvärdighet; sambedömning och samsyn.;

  Sammanfattning : Sambedömning är en arbetsmetod som utifrån ett litet empiriskt forskningsfält visat på potential att kunna öka rättvisan och likvärdigheten i lärares bedömningar av sina elevers arbeten. Trots detta finns det belägg som menar på att sambedömning inte är särskilt förekommande bland skolor, något som kan kopplas till lärarens arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Sambedömning som strategi för musiklärarens likvärdiga betyg och bedömningspraktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Jensen; [2022]
  Nyckelord :Sambedömning; strategi; betyg; musik; musiklärare; bedömningspraktik; likvärdighet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain knowledge about what strategies music teachers use to increase the equivalence of assessment and grading in the subject of music in primary school. A qualitative research method has been used with semi-structured interviews of seven music teachers who work as music teachers in primary schools. LÄS MER