Sökning: "sambolagen"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet sambolagen.

 1. 1. Utmätning i makars respektive sambors gemensamma besittning : En utredning om bevisbördan vid utmätning för fredande av egendom samt lagregeln förenlighet med grundprincipen i Äktenskapsbalken

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexandra Pongwan; [2019]
  Nyckelord :juridik; utmätning; äktenskapsbalk; bevisbörda; gemensam besittning;

  Sammanfattning : I uppsatsen görs en utredning av gällande rätt beträffande utmätning av egendom i makars respektive sambors gemensamma besittning. Vid utmätning av egendom som finns i makars respektive sambors gemensamma besittning presumeras egendomen i första hand tillhöra gäldenären oavsett vem av dem som är gäldenär. LÄS MER

 2. 2. Det dolda samägandet och familjerätten – Ett rättviseperspektiv på debatten om ett juridikens problembarn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Förmögenhetsrätt; Rättvisa; Samäganderätt; Dold samäganderätt; Äktenskapsbalken; Sambolagen; Äktenskap; Sambo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med 1920 års giftermålsbalk (1920:405) introducerades ett nytt system för makars egendomsförhållanden i svensk rätt. I denna ordning, som utgör gällande rätt än i dag, betonades makars självständighet genom bevarandet av den individuella äganderätten efter äktenskaps ingående. LÄS MER

 3. 3. Sambors efterlevandeskydd – En rättsvetenskaplig uppsats om sambors efterlevandeskydd i Sverige och Finland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Sundblad; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; komparativ rätt; Finland; sambo; samboförhållande; efterlevandeskydd; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har samhället förändrats och idag är samboförhållandet en vanlig samlevnadsform i både Sverige och Finland. Trots liknande rättskultur, skiljer sig sambors efterlevandeskydd åt i dessa länder. LÄS MER

 4. 4. Efterlevandeskyddet för sambor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Aurell; [2016]
  Nyckelord :familjerätt; arv; sambo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Omkring en tredjedel av alla sammanlevande par i Sverige idag är sambor och omfattas därigenom av sambolagen. Sambolagens huvudsyfte är att tillhandahålla ett minimiskydd till den svagare parten när samboförhållandet upplöses. LÄS MER

 5. 5. Sambors rättshandlande : En studie om rättshandlingar mellan sambor och verksamma juristers del i dessa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alicia Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; sambor; rättshandlingar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka sambopars rättshandlande och verksamma juristers del i sambopars rättshandlande. Vidare var syftet att föra en de lege ferenda diskussion kring sambors rättsliga skydd. LÄS MER