Sökning: "samer"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet samer.

 1. 1. Relationerna mellan samer och Svenska kyrkan : En kvalitativ studie med två öppna intervjuer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Mona Brink; [2019]
  Nyckelord :Samer; Kultur; Urfolk Ursprungsfolk; Diskriminering;

  Sammanfattning : En diskriminerande praktik uppstår om/när Svenska kyrkans diakonala sociala arbete inte utförs med det kulturella mångfaldsperspektivet i fokus. Det är/blir också ett problem om verksamheten utformas utan att samerna är delaktiga i frågor som rör urfolk. LÄS MER

 2. 2. Marknadsväsendet i Övre Norrlands inland : En analys av arkeologiska resultat från Arjeplogs och Arvidsjaurs gamla marknadsplatser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Linusson Viktor; [2019]
  Nyckelord :Marketplace; Trade; Exchange; Lappmark; Sámi; Sápmi; Arjeplog; Arvidsjaur; Archaeology.; Marknadsplats; handel; varuutbyte; Lappmark; samer; Sápmi; Arjeplog; Arvidsjaur; arkeologi.;

  Sammanfattning :   The 17thcentury’s marketplaces established in the peripheral areas of Fennoscandia were revealingly intertwined in inter-cultural encounters of minorities as they were in market exchange. Historical sources supply insight in the trade between Sámi and wealthy merchants, but nonetheless they are to be criticized for beingauthored from an outside perspective. LÄS MER

 3. 3. Renskötselrätt vid lantmäteriförrättning : Hur beaktas rättigheten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erika Berg; Terés Berglund; [2019]
  Nyckelord :renskötselrätt; sakägare; egendomsskydd; markåtkomst; ersättning;

  Sammanfattning : Renskötselrätt innebär enligt rennäringslagen en rätt för samer att använda mark inom ett renskötselområde till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten grundas på urminnes hävd och tillkommer den som är same och medlem i en sameby. LÄS MER

 4. 4. Så länge någon kan minnas : Historiebruk i samisk identitetsbildning 1969-2018

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sandra Björklund; [2019]
  Nyckelord :Samer; Samefolket; historiebruk; samisk historia; Gaaltije; Sametinget; historiekultur; hermeneutisk metod; Samiskt informationscentrum;

  Sammanfattning : This paper deals with how different operators use Sami history, what kind of use of history they apply. The material I have analysed are lesson plans from Samiskt informationscentrum, The Sami – an Indigenous People in Sweden by Sametinget and the government, brochures by Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum and the journal Samefolket the years 1969-2018. LÄS MER

 5. 5. Rättvisa för vem i den exploaterande välfärdsmodellen? - En kritisk diskursanalys om samernas plats i den svenska gruvpolitiska diskursen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Romeling; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Fairclough; välfärdsstat; den svenska välfärdsmodellen; gruvnäring; gruvpolitik; samer; rättvisa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish welfare model has historically been financially dependent on the mining industry, which has played an important role in the Swedish economic development. Many mines are located in Swedish Sápmi, a region traditionally inhabited by the Sami people, which has led to conflicts regarding land use and land rights. LÄS MER