Sökning: "samer"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet samer.

 1. 1. The effect of test case design in software testing bots

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Martin Chukaleski; Samer Daknache; [2019-11-18]
  Nyckelord :test bots; software testing; system testing; endto- end testing; test results; test case design; automotive industry;

  Sammanfattning : Traditional approaches of testing in software developmentinclude running the test cases on a software component,referred to as unit testing, which usually only tests a specificpart of a component, as opposed to testing the whole flow of thesystem (end-to-end testing). Test bots are software automationtools that help improve the system testing via automation, whichis beneficial for development teams as the test bots help decreasethe amount of time spent on testing. LÄS MER

 2. 2. Same som same? : Hur uppdelningen av renskötande och icke renskötande samer diskuteras i Samefolket 1970-2000

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Alva Blomkvist; [2019]
  Nyckelord :samer; Samefolket; samiskhet; identitet; diskursanalys; postkolonial;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Relationerna mellan samer och Svenska kyrkan : En kvalitativ studie med två öppna intervjuer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Mona Brink; [2019]
  Nyckelord :Samer; Kultur; Urfolk Ursprungsfolk; Diskriminering;

  Sammanfattning : En diskriminerande praktik uppstår om/när Svenska kyrkans diakonala sociala arbete inte utförs med det kulturella mångfaldsperspektivet i fokus. Det är/blir också ett problem om verksamheten utformas utan att samerna är delaktiga i frågor som rör urfolk. LÄS MER

 4. 4. Identitet och makt i samisk litteratur : En postkolonial feministisk litteraturanalys av Linnea Axelssons lyrikepos Ædnan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emmy Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Ædnan; postkolonial teori; postkolonial feministisk teori; samer; mångkulturell undervisning; identitet; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en analys av fyra utdrag ur Linnea Axelssons lyrikepos Ædnan undersöka karaktärernas upplevelser som samiska kvinnor i det svenska majorietssamhället. Med utgångspunkt i den postkoloniala och den feministiska postkoloniala teorin diskuteras verkets användbarhet i svenskundervisningen på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Marknadsväsendet i Övre Norrlands inland : En analys av arkeologiska resultat från Arjeplogs och Arvidsjaurs gamla marknadsplatser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Linusson Viktor; [2019]
  Nyckelord :Marketplace; Trade; Exchange; Lappmark; Sámi; Sápmi; Arjeplog; Arvidsjaur; Archaeology.; Marknadsplats; handel; varuutbyte; Lappmark; samer; Sápmi; Arjeplog; Arvidsjaur; arkeologi.;

  Sammanfattning :   The 17thcentury’s marketplaces established in the peripheral areas of Fennoscandia were revealingly intertwined in inter-cultural encounters of minorities as they were in market exchange. Historical sources supply insight in the trade between Sámi and wealthy merchants, but nonetheless they are to be criticized for beingauthored from an outside perspective. LÄS MER