Sökning: "samernas förkristna religion"

Hittade 1 uppsats innehållade orden samernas förkristna religion.

  1. 1. Offer och offrande i samernas religion

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Malin Ungh; [2001]
    Nyckelord :samisk religion; offer; björnriten; nåid; offerrit; seite; offerträ; trumma;

    Sammanfattning : Uppsatsens huvuddel handlar om offer och offrandet inom de svenska samernas förkristna tro, där björnriten lyfts fram som en egen del. Innan man kommer till detta får man kort ta del av samernas gudavärld, vilken bestod i många olika gudomar eftersom samerna trodde att allt var besjälat. LÄS MER