Sökning: "samförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet samförståelse.

 1. 1. Från lärande till undervisning i förskolan: Ett begrepp i begynnelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annelie Karlsson; Caroline Wrenéus; [2019]
  Nyckelord :Lärande; Läroplan för förskolan; Undervisning; Utbildning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet undervisning i förskolans verksamhet, vilka skillnader som kan urskiljas mellan den aktuella Läroplanen för förskolan och den Läroplan som kommer gälla från juli 2019 samt vilken uppfattning förskollärarna har till undervisningsbegreppet. Studien utgick ifrån en kvalitativ forskningsmetod där vi utförde åtta semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Är det bara språket som brister? : En kvalitativ studie om förskollärares samverkan och kommunikationsstrategier i den mångkulturella förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Carlsson; Patrizia Rainoni; [2017]
  Nyckelord :kommunikation; förskollärare; föräldrar; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, generera kunskap om på vilka olika sätt svenskspråkiga förskollärare på förskolan, resonerar kring och beskriver hur de praktiskt går tillväga i samverkan och kommunikation med föräldrar som inte talar svenska. Semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av BIM som arbetsmetod i anläggningsbranschen : En analys av BIM-implementeringen för anläggningsbranschen i byggprocessens skeden

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Mörk; Simon Granath; [2015]
  Nyckelord :BIM anläggningsbranschen byggprocessen projektering;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningsbranschen betraktas som konservativ och trögutvecklad då liknande arbetsmetoder har använts sedan branschens begynnelse. Det borde finnas arbetsmetoder som är mer effektiva i förhållande till teknikutvecklingens expandering. LÄS MER

 4. 4. Fyra faktorer mot ett lyckat kundmöte En kvalitativ studie som redogör PR-branschens problematiska arbetsmetoder och fokuserar på kundmötet som ett avgörande affärsmoment. Likt ett äktenskap handlar också studien om dialog, förtroende och relation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nathalie Lindenhall; Matilda Åsén; [2014-08-26]
  Nyckelord :Public Relations; client meeting; trust; relation; communication; co-understanding; PR-consultant;

  Sammanfattning : Titel Fyra faktorer mot ett lyckat kundmöteFörfattare Nathalie Lindenhall & Matilda ÅsénKurs Examensarbete i Medie- ochkommunikationsvetenskap, Göteborgs UniversitetTermin Vårterminen 2014Handledare Orla VigsöSidantal 49 sidor (exklusive referenser och bilaga)Antal ord 18 713 ord (exklusive referenser och bilaga)Syfte Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för den kommunikativa samförståelsen mellan PR-byråer och deras kunder under ett kundmöte.Metod Sju kvalitativa respondentintervjuerHuvudresultat Denna studie visar att PR-byråer gynnas av att arbeta med förberedande åtgärder inför ett kundmöte för att snabbare och mer kontrollerat kunna uppnå en kommunikativ samförståelse med kunden. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och begränsningar hos det deliberativa samtalet : En systematisk litteraturstudie om implementering i klassrummet och om utmaningar för skola och lärarroll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Johan Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna forskningskonsumtion strävar efter att utifrån två frågeställningar undersöka dels var det deliberativa samtalets möjligheter och begränsningar ligger, dels undersöka hur det deliberativa samtalet påverkar lärarrollen i klassrummet. Detta sker genom en systematisk litteraturstudie som behandlar ett urval av relevanta svenska författare och även ett par internationella engelskspråkiga författare. LÄS MER