Sökning: "samförvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet samförvaltning.

 1. 1. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennifer Botos; [2019]
  Nyckelord :älgförvaltning; governance; ansvarsutkrävande; tillit; kronhjortsförvaltning; samråd; samförvaltning; lokal förankring;

  Sammanfattning : År 2012 införde den svenska staten en ny ansvarsnivå i älgförvaltningen. I dagens älgförvaltning finns flera samhällsintressen representerade och i förvaltningen deltar flertalet inblandade aktörer i en så kallad samförvaltning. LÄS MER

 2. 2. Hur följer förvaltningen av Vättern principer för ekosystembaserad fiskförvaltning?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Anna Grände; [2019]
  Nyckelord :ekosystem-baserad fiskförvaltning; Vättern; EBFF; ekosystemansatsen i akvatiska system; ecosystem-based management;

  Sammanfattning : En minskning av biologisk mångfald och andra naturvärden har lett till en växande förståelse för naturens komplexitet och människans begränsningar i att förutsäga förändringar i ekosystem. I ekosystemansatsen, som härstam- mar från FN:s Konvention om biologisk mångfald, förespråkas ett eko- systemperspektiv för att främja ett hållbart nyttjande av ekosystemen. LÄS MER

 3. 3. Vad får organisationen för betydelse för stiftelser?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan; Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Stefan Danko; [2015-02-04]
  Nyckelord :Stiftelser; Anknuten förvaltning; Kostnader;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna explorativa studie är att jämföra två stiftelseförvaltare i Sverige för att se vilken organisationsstruktur de har, anledningen till varför de väljer den formen av struktur, vilka konsekvenser får organisationsstrukturen och hur effektivt fungerar respektive struktur för stiftelseförvaltaren. Metod: Ett flertal intervjuer har genomförts med Göteborg och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen med hjälp av mina intervjufrågor. LÄS MER

 4. 4. Lokal samförvaltning i Tivedsbygden : en svårfångad vision om hållbar naturresurshantering

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ebba Ulfbecker; [2014]
  Nyckelord :lokal samförvaltning; samverkan; konflikt; socialt samspel; naturresurser; naturresurshantering;

  Sammanfattning : Föreliggande kandidatuppsats handlar om att söka beskriva samverkan och konflikt i samband med naturresurshantering. Undersökningens forskningsobjekt är ett försök till lokal samförvaltning som togs av lokala invånare i Tivedsbygden, en skogsbygd i gränslandet mellan Västergötland och Närke. LÄS MER

 5. 5. Human attitudes toward large carnivores bear, wolf, lynx and wolverine : a case study of Västerbotten County

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Robert Mannelqvist; [2010]
  Nyckelord :large carnivores; attitudes; demographic factors; human dimensions; co-management; Västerbotten;

  Sammanfattning : Management of large carnivores involves more than just the management of animals, people also have a large influence. The Swedish parliament decided in 2009 that the county boards should use co-management to a greater extent in management. This shows how important human dimensions are. LÄS MER