Sökning: "samhälle makt styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden samhälle makt styrning.

 1. 1. Att vara i ett maktnätverk : En kvalitativ studie av pedagogers berättelser kring olika diskurser om barn i relation till utmanande situationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emmy Kristensson; Mimmie Svensson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Diskurs; Makt; Normalisering; Disciplinering; Utmanande situationer;

  Sammanfattning : Föreliggande studie avser att belysa olika diskurser om barn i förskolan i relation till utmanande situationer samt den makt som utspelar sig i relationer mellan pedagog och barn. Makt kan utspela sig genom det uppdrag som pedagoger i förskolan har, att genom styrning och vägledning forma barn för att anpassas till samhällets normer och värderingar. LÄS MER

 2. 2. Bland lövkojor, sandkakor och skuggslem : En studie om hur barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck i den fria utomhusleken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Julia Weiland; Nina Hedin; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; fri lek; förskola; inflytande; kamratkultur; makt; tolkande reproduktion; utomhuslek;

  Sammanfattning : Barns rätt till delaktighet och inflytande lyfts fram i både barnkonventionen, FNs konvention om barnets rättigheter (2009) och i Läroplan för förskolan Lpfö18 (2018) och är samtidigt ett ämne som intresserar oss mycket. Under våra verksamma år inom förskolans värld har vi blivit bekanta med begreppens komplexitet och ställt oss frågan om hur barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck men även hur detta kan förstås. LÄS MER

 3. 3. Miljöns betydelse för barns lek och lärande: utformning ur ett makt- och demokratiperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mikaela Mjövik; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Demokrati; Lek; Lärande; Makt; Miljö; Sociokulturellt perspektiv; Utformning;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka förskolans pedagogiska inomhusmiljö och dess betydelse för barns lek och lärande samt att analysera miljön och dess utformning utifrån ett makt- och demokratiperspektiv. Studien har genomförts på en förskola som ligger i ett mindre samhälle i södra Skåne. LÄS MER

 4. 4. “Du vill inte eller?” En kvalitativ studie av pedagogers styrning och barns motstånd i samlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jacob Förnvik; Emmy Persson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Makt; Motstånd; Normer; Samling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur maktrelationer och barns normbrytande kulturer kommer till uttryck under samlingar i förskolan. Frågeställningarna som används är hur barn styrs mot önskvärt beteende och kunskap samt hur barns normbrytande kulturer och motstånd kommer till uttryck till följd av denna styrning. LÄS MER

 5. 5. Hur kan Sustainability Management Control Systems användas för att integrera hållbar utveckling inom banksektorn?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Häger; Emma Falk; [2017]
  Nyckelord :Banking on shared value; BSV; Banking sector; Creating shared value; CSV; Ekobanken; Sustainable Development; Management tools; Sustainability Management Control Systems; SMCS; Banking on shared value; BSV; Banksektorn; Creating shared value; CSV; Ekobanken; Hållbar utveckling; Styrningsverktyg; Sustainability Management Control Systems; SMCS;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och det ställs allt högre krav på att företag ska ta sitt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Bankerna är de aktörer som kan styra hur kapital ska investeras och har därmed stor makt och mycket att vinna på att främja en hållbar utveckling i samhället. LÄS MER