Sökning: "samhälleliga aspekter"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden samhälleliga aspekter.

 1. 1. "Normies don't know hardship": Incels och kvinnoförakt på digitala forum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alva Svenning; Moa Åkne; [2020]
  Nyckelord :Incels; utanförskap; kvinnoförakt; maktförlust; stigma; manosfärer; hegemonisk maskulinitet; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under senare år har uppkomsten av digitala mansrörelser varit ett antagonistiskt svar på en samhälleligt växande feminism. Dessa mansrörelser drivs av ett missnöje mot det samhälle som de anser svikit dem. I denna del av internet frodas också kvinnoföraktet. LÄS MER

 2. 2. Träning genom appar : En diskursanalys av normkonstruktion i träningsappar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emilia Johansson; Carl Norén; [2020]
  Nyckelord :Träningsappar; Diskursanalys; Idrott och hälsa; WPR; Foucault;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte var att undersöka hur normer och träning och kropp konstrueras i träningsappar och vilka normativa samhälleliga ideal som framträder. Frågeställningarna som undersökningen besvarade var:  Vilka representationer av genus synliggörs i materialet? Vilka krav på subjektets varande är kopplade till dessa representationer? På vilka sätt framställs material och miljöer?  Vilka representationer om kropp och träning lämnas oproblematiskt?” Metod Tre stycken träningsappar analyserades utifrån den metodologiska ansatsen diskursanalys. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av medkännande omvårdnad : Konsekvenser, svårigheter och främjande faktorer

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Åsa Pierrina Lindstedt; Julia Trygg; [2020]
  Nyckelord :compassion; compassionate nursing care; experiences; nurse; nursing care; erfarenheter; medkännande omvårdnad; medkänsla; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medkänsla är en viktig del av omvårdnaden och en egenskap sjuksköterskan förväntas ha. Medkännande omvårdnad innebär ett moraliskt agerande där aktiva handlingar avser att lindra lidande, vilket möjliggör ett partnerskap grundat på tillit mellan patienten och sjuksköterskan. LÄS MER

 4. 4. Substitutionsbehandling vid opioidberoende : Positiva och negativa aspekter samt individuella och samhälleliga svårigheter i arbetet med LARO utifrån yrkesverksammas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Erica Blomgren; Hanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Beroende; buprenorfin; metadon; opioider; substitutionsbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats har varit att beskriva och analysera yrkesverksammas erfarenheter av positiva och negativa aspekter kopplade till substitutionsbehandling samt hur de arbetar för att förebygga dessa. Ytterligare ett syfte har varit att identifiera individuella och samhälleliga hinder som yrkesverksamma upplever i sin yrkesutövning. LÄS MER

 5. 5. Jag bör men vet inte hur man gör : En studie om modersmålsutvecklande arbete på förskolor i Uppsala kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Eveli Mägi; Linda Mattsson Flodmark; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmål; utvecklingsekologi; interkulturalitet; likvärdig utbildning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka förutsättningar, förhållningssätt och arbetssätt som finns i arbetet med att utveckla flerspråkiga barns modersmål på förskolor i Uppsala kommun. Utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv har vi förklarat hur barnets möjligheter att utvecklas påverkas både i direkt kontakt med andra personer men också i ett större sammanhang genom kommunala eller samhälleliga aspekter. LÄS MER