Sökning: "samhällets krisberedskap"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden samhällets krisberedskap.

 1. 1. Krisberedskapsprocessen, samverkan mellan nivåer och utspridd ansvarsfördelning : En deskriptiv fallstudie av krisberedskap på regional och lokal nivå.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Hansson; Jonas Åberg; [2019]
  Nyckelord :Agencies; collaboration; county governments; crisis management; implementations theory; municipalities; policy network; policy process; preparedness; process; wicked problem; Implementeringsteori; kommun; krisberedskap; länsstyrelse; myndighet; policynätverk; policyprocess; process; samverkan; wicked problem;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån Sveriges förändrade agenda avseende samhällets beredskap att hantera kriser, studera krisberedskapsprocessen på regional och lokal nivå genom informantintervjuer av nyckelbefattningar inom länsstyrelse och kommun. Uppsatsen svarar genom en deskriptiv fallstudie med kvalitativ metod av länsstyrelser och kommuner på frågeställningarna: Hur genomförs den komplexa krisberedskapsprocessen vid regional och lokal nivå samt vilket behov av stöd kräver krisberedskapsprocessen? I studien sammanställs en empirisk krisberedskapsprocess vilken jämförts med den normativa krisberedskapsprocesen genom att använda Lundqvists (1992) implementeringsteori baserad på Förstå, Kan, Vill. LÄS MER

 2. 2. ”Jag är en normal människa” : Drivkrafter och motivation för svenska preppers.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Ehnroth; Carolina Jarvenius Rössner; [2018]
  Nyckelord :Krisberedskap; preppers; prepping; samhällskris; survivalism; survivalister.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer undersöka den ökade popularitet som prepping åtnjuter i Sverige. Med prepping avses i denna studie att medvetet förbereda sig för en större eller mindre samhällskris. LÄS MER

 3. 3. Allmänheten i krisövning : En intervjustudie om myndigheters syn på krisövning på medborgarnivå

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Magdalena Nordsäter; [2017]
  Nyckelord :Crisis management; crisis training; public; locals; resilience; disaster risk reduction; empowerment; cross boarder; Krishantering; krisövning; allmänhet; lokalbefolkning; resiliens; katastrofreducering; empowerment; gränsöverskridande;

  Sammanfattning : Allmänheten har ett uttalat ansvar vid krishantering, men är sällan medverkande i myndigheters arbete med krisberedskap och krisövning. Allmänheten är oftast den som är på plats där en kris händer och det kan finnas värden i att låta den bli mer inkluderad i arbetet att förbättra samhällets resiliens och minska dess sårbarhet vid en kris. LÄS MER

 4. 4. Dokumenthantering gällande frivilligpersonals insatser vid extraordinära händelser. : Vilka problem fanns med dokumenthantering vid skogsbranden i Västmanland 2014 och finns det lösningar?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för arkiv- och datavetenskap

  Författare :Helen Sperens; [2016]
  Nyckelord :Records Management; extraordinary events; volunteer staff; NGO; archival science; dokumenthantering; extraordinära händelser; frivilligpersonal; arkivvetenskap;

  Sammanfattning : In this paper, I have examined the records management functions during extraordinary events from the perspective of what is documented, archived and made available regarding voluntary staff participation. Work organization during extraordinary events, also called emergency prepardness system, is based on work resources from regular employees in state and local government and in addition voluntary human resources. LÄS MER

 5. 5. Farming in case of crisis : farmers’ political trust and the social contract for food security in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Sollén Norrlin; [2016]
  Nyckelord :Farmers; social contract; political trust; responsibility; food security; cooperation; crisis preparedness; civil defense;

  Sammanfattning : This thesis addresses the role of agriculture and Swedish national food security in the event of a crisis in the food chain. The focus is on farmers' political trust and the relationship between farmers and government, mainly regarding crisis management. LÄS MER