Sökning: "samhällets välmående"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden samhällets välmående.

 1. 1. Barns delaktighet i kenyansk och svensk verksamhet : Lärares uppfattningar och förhållningssätt till barns delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Pauline Lindh; Anna Bendefors; [2020]
  Nyckelord :Culture; participation; solidarity; strategies; teacher s role; Delaktighet; gemenskap; kultur; lärarens förhållningssätt; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar och förhåller sig till barns delaktighet. Studiens datainsamling har gjorts i kenyansk grundskola och svensk förskola med fyra kvalitativa intervjuer i respektive verksamhet. Insamlad data har bearbetats med stöd av metoden tematisk analys och verksamhetsteorin. LÄS MER

 2. 2. Lantbrukare som entreprenör : hur kan resursutnyttjande leda till expandering, specialisering eller diversifiering i en föränderlig miljö?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lee Treble-Read; Lena Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :bricolage; effectuation; entreprenör; entreprenörskap; lantbruk; lantbrukare;

  Sammanfattning : Entreprenörskap bidrar till samhällets utveckling genom förmågan att använda resurser och driva marknaden framåt. Med hjälp av entreprenörskap kan en lantbrukare hitta nya användningsområde för oanvända resurser. Detta ska hjälpa lantbrukaren till att skapa nya möjligheter och inkomstkällor i en föränderlig miljö. LÄS MER

 3. 3. Nyblivna föräldrar med psykisk ohälsas upplevelser av den perinatala perioden: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moa Zickerman; Lova Andersson Bergström; [2020]
  Nyckelord :parents; perinatal; postpartum depression; paternal; maternal; support; experience; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Båda föräldrarna kan drabbas av psykisk ohälsa i den perinatala perioden. Det nyfödda barnet kan vara en källa för både sammanhållning och splittring, och det är av stor vikt att vården stödjer föräldrarna i det nya samspelet. LÄS MER

 4. 4. Klimatanpassning i översiktsplaner : En fallstudie av tre kommuners klimatanpassningsarbete genom den fysiska planeringen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malleel Abdullahi; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ekologisk hållbarhet; klimatanpassning; översiktsplanering;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att titta på hur kommunerna genom sin översiktliga planering arbetar med klimatanpassning utifrån översvämningar, höga havsnivåer, skyfall, erosion, ras och skred, biologisk mångfald, restriktioner för nybyggnation samt skydd av befintlig bebyggelse. Avgränsningarna inom arbetet, både gällande material och analys av översiktsplanerna, baseras på teorin ekologisk hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Äldres sexuella hälsa på äldreboenden - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Tyra Ebbersten; Daniel Johansson; [2020]
  Nyckelord :Attityder; Sex; Sexuell hälsa; Sexualitet; Skam; Ålderism; Äldre; Äldreboenden; Äldreomsorgen; Ageism; Attitudes; Elderly; Elderly Care; Sexual Health; Sexuality; Shame;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur äldres sexuella hälsa beaktas på äldreboenden. Samt att titta närmare på omsorspesonalens attityder kring sex och hur de påverkar den äldre brukarens välmående. Det är framför allt viktigt för de äldre men även för personalens framtida arbetssätt. LÄS MER