Sökning: "samhälls examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden samhälls examensarbete.

 1. 1. "Är det nu vi pratar om?" : En kvalitativ studie om hur lärare på mellanstadiet förhåller sig till historisk tid.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :history; history didactics; history consciousness; historical time; sequence; narrator; actor; canon; small story; big story; middle school; historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historisk tid; sekvens; berättare; aktör; kanon; den lilla historien; den stora historien; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare på mellanstadiet förhåller sig till historisk tid. Fokus var de undersökta lärarnas utsagor om hur de resonerar kring sin egen och sina elevers förståelse för historisk tid samt om lärarnas resonemang kring användandet av artefakter i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Dramatisk entré genom naturkunskapens port : - En systematisk litteraturstudie om drama i NO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Lisa Björkert Eliasson; Victoria Löberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att studera hur drama kan användas i NO-undervisningen och se vilken inverkan metoden har gällande elevers kunskap och förståelse samt motivation och attityd för ämnet. Genom en systematisk litteraturstudie har vi analyserat artiklar i förhållande till syfte och frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Lärares upplevelse av inkludering – av elever i behov av språkligt stöd i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marianne Ainalem; [2017]
  Nyckelord :En skola för alla; inkludering; delaktighet; språkligt stöd i undervisningen; sociokulturell teori; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : --Syfte och frågeställningar--Detta examensarbete syftar till att belysa lärares uppfattning om begreppet inkludering samt deras upplevelse och deras förutsättningar att arbeta med inkluderande undervisning med elever som är i behov av språkligt stöd i undervisningen.--Teoretisk förankring--Studiens teoretiska ansats utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv, vilken belyser betydelsen av samspel mellan lärare och elev. LÄS MER

 4. 4. Attityder till övervikt : En jämförelse av attityder bland hälsovetenskaps- och ingenjörsstudenter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Shannen Foley; [2017]
  Nyckelord :Samhälls-; beteendevetenskap; övervikt; attityder; omvårdnad; Fat Phobia Scale; sjuksköterskestudent; ingenjörsstudent;

  Sammanfattning : Övervikt blir ett allt större problem världen över,där antalet personer med övervikt eller fetma ständigt ökar. Samtidigt har det visats att negativa attityder och fördomar mot överviktigapersonerfinns i alla delar av samhället, inklusive inom vården. LÄS MER

 5. 5. Vart vill vi? : ridskoleelevers och ridlärares olika målbilder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Karin Moberg Granström; [2017]
  Nyckelord :goal; riding; pupil; instructor;

  Sammanfattning : Where to? - Riding pupils and instructors various goal perspectives Background: The importance of goal setting is widely spread amongst psychology, pedagogy, and even sports research. At riding schools, the group is the focus point, which can lead to the personal goal of the individual being overshadowed. LÄS MER