Sökning: "samhälls värde"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden samhälls värde.

 1. 1. Fritidspersonalens verklighet : En enkätstudie om vilken syn personal inom fritidshem har på sin arbetsroll och sitt uppdrag

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Josefin Albinsson; Lisen Hållberg; [2019]
  Nyckelord :After school programs; school; education; leisure time; leisure teachers; teacher; profession; mission; Fritidshem; fritids; skola; utbildning; fritidspedagogik; fritidslärare; fritidspedagog; fritidspersonal; lärare; pedagog; fritidshemmets uppdrag; fritidshemmets yrke; fritidshemmets verksamhet; yrkesuppdrag; yrkesinnehåll;

  Sammanfattning : Efter att fritidshemmet år 2016 fick ett eget kapitel i läroplanen styrktes fritidslärarnas uppdrag ytterligare och från den första juli 2019 blir det krav på behörighet och legitimation för lärare i fritidshem. Med anledning av att yrket har gått, och går igenom förändringar, kan det öppnas upp för att nya förmågor och kunskaper blir av värde att ha i verksamheten jämfört med tidigare. LÄS MER

 2. 2. Visionen om det narkotikafria samhället : En diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Emil Aadde; [2019]
  Nyckelord :Narkotikamissbruk; nolltolerans; narkotikapolicy; debatt; socialkonstruktivism; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur visionen om det narkotikafria samhället uppenbarar sig i diskurser som behandlar narkotikamissbruk som socialt problem. Empiriskt material i form av ett policydokument och en debattföljetong har analyserats utifrån ett socialkonstruktivistiskt och diskursanalytiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. "Jag kunde se tusen skäl till att jag blev sjuk, men inget skäl kändes tillräckligt" : unga kvinnors berättelser om stress och utmattning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Elin Svensson; [2018]
  Nyckelord :duktiga flickor; stress; femininitet; nyliberalism;

  Sammanfattning : Alarmerande rapporter visar att unga kvinnor är den största riskgruppen för stress och utmattning. I denna kvalitativa studie, vars syfte är att undersöka unga kvinnors levda erfarenheter av stress och utmattning, intervjuas åtta kvinnor med erfarenheter av just detta. LÄS MER

 4. 4. Arbetstillfredsställelse : En enkätstudie om hur kommunanställda inom stöd och omsorg som arbetar med klienter i deras hem upplever sin arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Anna Stern; Malin Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Arbetsmiljöfaktorer; Välbefinnande; Work Environment Impact;

  Sammanfattning : Anställda inom stöd och omsorg tillhör Sveriges största yrkesgrupp och står för största antalet sjukfall för både män och kvinnor. För att inte riskera ohälsosam arbetsbelastning behöver kraven på arbetstagarna i arbetet vara rimliga i relation till resurserna som finns tillgängliga. LÄS MER

 5. 5. Lärares upplevelse av inkludering – av elever i behov av språkligt stöd i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marianne Ainalem; [2017]
  Nyckelord :En skola för alla; inkludering; delaktighet; språkligt stöd i undervisningen; sociokulturell teori; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : --Syfte och frågeställningar-- Detta examensarbete syftar till att belysa lärares uppfattning om begreppet inkludering samt deras upplevelse och deras förutsättningar att arbeta med inkluderande undervisning med elever som är i behov av språkligt stöd i undervisningen. --Teoretisk förankring-- Studiens teoretiska ansats utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv, vilken belyser betydelsen av samspel mellan lärare och elev. LÄS MER