Sökning: "samhällsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet samhällsfaktorer.

 1. 1. JAG GÅR PÅ FÄRRE BEGRAVNINGAR OM JAG FÅR IN FLER PÅ GYMNASIET” - om resursfördelningens roll till skolor i socioekonomiskt mindre gynnsamma områden.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kenneth Jutman; [2019-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att närmare granska i vilken mån resurser styr skolresultat i socioekonomiskt mindre gynnade områden. Det är en kvalitativ undersökning som visar hur rektorer som arbetar i dessa områden ser på resurstilldelningen. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill ha bil, villa och körkort”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Yvonne Silkehammar; Fadime Falk; [2019]
  Nyckelord :hinder; invandrarkvinnor; möjligheter; upplevelser; vägledning;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel, ”Jag vill ha bil, villa och körkort” är ett citat från en av invandrarkvinnorna i denna studie och är tänkt att skildra invandrarkvinnors önskemål om att få ett bättre liv iSverige. Studien bygger på sex kvalitativa intervjuer med invandrarkvinnor från olikabakgrunder och bosättningstid i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Flickors upplevelser av sina kroppar i idrottsundervisningen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Gerdin; Amanda Scherdin; [2019]
  Nyckelord :Flickor; upplevelser; kroppsuppfattning; idrottsundervisning;

  Sammanfattning : Forskningen visar att flickor är en grupp elever som upplever en stor oro inför idrottslektionerna i skolan. De erfarar ett dilemma kring sitt eget kroppsidentitetsskapande och hur det krockar med idrottsdiskursen som finns. LÄS MER

 4. 4. SAMBANDET MELLAN MILJÖORO OCH MILJÖVÄNLIGT BETEENDE : En komparativ studie på landnivå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonas Stenborg; Per Berglund; [2019]
  Nyckelord :oro; beteende; private sphere behaviours; komparativ; miljöoro; klimat; concern-behaviour gap; ISSP 2010;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det existerar en vidspridd oro för de miljöproblem vi idag står inför. Trots detta agerar de flesta människor inte i linje med sin oro, vilket skapar en diskrepans mellan en attityd och konkret handlande, där det även existerar stora variationer mellan länder. LÄS MER

 5. 5. Tolerans till invandring; ur ett könsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Charlotte Johansson; [2018]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; immigration; tolerance; attitudes; The Nature of Prejudice; gender differences; invandring; tolerans; attityder; The nature of prejudice; könsskillnader;

  Sammanfattning : Resultat från tidigare studier visar att gruppens normer formar individens attityder tilltolerans. Syftet med denna studie var att undersöka könsskillnader till invandrartolerans, medinformanter ur samma arbetsgrupp. Antalet deltagare i studien var 8, varav 4 var kvinnor och4 var män på ett HVB-hem (Hem för Vård och Boende). LÄS MER