Sökning: "samhällsfråga i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden samhällsfråga i sverige.

 1. 1. Energi som fysikbegrepp och samhällsfråga : En jämförande innehållsanalys av gymnasieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Peter Norrman; [2019]
  Nyckelord :energy; sustainable development; contents analysis; textbooks; physics; science studies; scientific literacy; socio-scientific issues; upper secondary school; education in physics; energi; hållbar utveckling; innehållsanalys; läroböcker; fysik; naturkunskap; scientific literacy; SNI; gymnasieskolan; fysikundervisning;

  Sammanfattning : Enligt 2011 års läroplan för gymnasieskolan ingår det i fysikämnet att eleverna ska kunna delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor från ett naturvetenskapligt perspektiv. Hållbar utveckling kan bidra till förståelse för fysikens betydelse i samhället, där energibegreppet, energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle ingår i kursen Fysik 1. LÄS MER

 2. 2. Språket - en säkerhetsfråga? : En studie om handledning av nyanlända inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Claesson; [2019]
  Nyckelord :Mentorship; immigrants; industy; language learning; ”workplace learning”; Wenger; Handledning; nyanlända; industrisektorn; språkinlärning; arbetsplatslärande; Wenger;

  Sammanfattning : Trots en ökad efterfrågan i samhället på insatser för att stötta nyanlända i språkutveckling, och därmed även att ta sig in på arbetsmarknaden, finns i Sverige begränsad forskning kring handledning av nyanlända inom industrisektorn. Syftet med denna studie är att bringa kunskap i förutsättningar för arbetsplatslärande hos nyanlända inom industrisektorn, med fokus på språkinlärning. LÄS MER

 3. 3. ”Med rätt möjligheter, då kan man jobba längre!” : En kvalitativ studie med fokus på arbetstagares behov för ett förlängt arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Risberg; Nora Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Åldrande befolkning; pensionspreferenser; pensionsålder; äldre arbetstagare; förlängt arbetsliv; förskjuten pensionsålder; åtgärder.;

  Sammanfattning : Den demografiska utveckling som råder i Sverige är en utmaning för välfärden. Andelen individer i arbetsför ålder minskar samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar vilket blir en allt för stor försörjningsbörda för att det ska vara hållbart. LÄS MER

 4. 4. Självmord, en samhällsfråga? : En kvantitativ studie om självmord i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Randi Eriksson; Allis Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Självmord; Durkheim; struktur; samhälle; Stockholms län; kvantitativ;

  Sammanfattning : Självmord är ett fenomen som funnits under lång tid. I dagens läge är det ungefär 1,500 personer som begår självmord varje år i Sverige, av det totala antalet begås ca 350 av dessa inom Stockholms län. LÄS MER

 5. 5. Kan hälsofrämjande åtgärder på en arbetsplats påverka de anställdas sjukfrånvaro? : En nationalekonomisk undersökning av relationen mellan hälsofrämjande insatser och kommunanställdas sjukfrånvaro i Södertälje

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Mikael Kempe; [2018]
  Nyckelord :Sjukfrånvaro; hälsofrämjande åtgärder; Södertälje kommun; arbetsekonomi; difference-in-difference;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro är en omdiskuterad samhällsfråga i Sverige. Sjukfrånvaro är kostsamt för samhället och påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden samt på sikt ekonomisk tillväxt. Det finns en variation av sjukfrånvaro i kommunerna och en skillnad mellan sektorer, kön och åldersgrupper. LÄS MER