Sökning: "samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.

 1. 1. Myter om sexualitet i en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Johansson; [2020]
  Nyckelord :SNI; samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; sex- och samlevnad; naturkunskap; myter om sexualitet; gymnasieelever; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Naturkunskap har jämfört med de andra gymnasiegemensamma ämnena relativt låg måluppfyllelse och det finns en föreställning bland eleverna om att naturvetenskap är krångligt och något som inte direkt berör dem. Ett sätt att öka motivation och därmed måluppfyllelse, vilket stödjs av de nationella styrdokumenten och forskning, kan vara att arbeta med tvärvetenskapliga ämnesområden och aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, så kallas SNI-undervisning. LÄS MER

 2. 2. Lokal erfarenhet om SNI i undervisning : Fallstudie av undervisningsmaterial om samhällets påverkan på människans sexualitet och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Malin Forsberg; [2019]
  Nyckelord :SNI; Ämnesövergripande; Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; Sex- och samlevnadsundervisning; Interdisciplinary collaboration; SSI;

  Sammanfattning : Forskning visar på fördelar med arbetsövergripande arbetssätt och samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) i skolan. Elever behöver få utveckla sin samtals- och argumentationsförmåga för att kunna förstå och ta ställning till etiska dilemman. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av kursmoment för kemiundervisning : En undersökning av gymnasieelevers kunskapsutveckling i samband med lärandeaktiviteter rörande kemisk analys och hållbar utveckling

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Evelina Svedin; [2019]
  Nyckelord :Course components; Scientific Literacy; ”SSI” Socio-scientific issues ; sustainable development; chemical analysis; didactical model; application of discourse.; Undervisningsmoment; Scientific Literacy; ”SNI” Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll ; hållbar utveckling; kemisk analys; didaktisk modell; diskurstillämpning.;

  Sammanfattning : I denna undersökning studerades en grupp gymnasieelevers kunskapsutveckling i samband med ett kursmoment, bestående av fyra olika delmoment, som konstruerades som en del av denna undersökning. Eleverna som deltog i undersökningen går för tillfället i årkurs 1 på Naturvetenskapsprogrammet och den kurs som eleverna läste och som kursmomentet genomfördes i var kemi 1. LÄS MER

 4. 4. Gymnasiefysikens meteorologiinnehåll : En metodkombinationsstudie om hur klimat och väder implementerats i fysikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Joakim Borgemo; Richard Roth; [2018]
  Nyckelord :Interview; Text analysis; Meteorology; Climate and weather; Course plan; Curriculum changes; Upper secondary school; Socio-Scientific Issues; SSI; Intervju; Textanalys; Meteorologi; Klimat och väder; Kursplan; Förändring av ämnesplan; Gymnasiet; Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll; SNI.;

  Sammanfattning : Studien undersökte implementeringen och undervisningen av klimat och väder som år 2011 lades till under Fysik 1 i den svenska gymnasieskolan. Undersökningen använde sig av metodkombination som omfattade lärarintervjuer kompletterade med intervju av ett undervisningsråd på Skolverket och med textanalys av kursböcker. LÄS MER

 5. 5. Hydrogen fuel cells for the development of a sustainable society : A case study on opinions and pedagogics regarding hydrogen fuel cells in Sandviken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Robin Aldenholt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Last couple of years’ vehicles propelled by electricity generated from a hydrogen fuel cell has emerged as an alternative to the fossil fuel vehicles, so that the greenhouse gas emissions causing climate change can decrease. In Sandviken, a collaboration between the municipality, Sandvik AB and AGA has resulted in a hydrogen refuelling station, only the fourth in Sweden. LÄS MER