Sökning: "samhällsinformation"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet samhällsinformation.

 1. 1. Skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillräckligt lättläst? : En textanalys av samhällsinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anton Öberg; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; textanalys; text; lättläst; myndighetstext; samhällsinformation; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker de grafiska och språkliga skillnader som uppstått när Svenska myn-digheter skriver om sin samhällsinformation till lättläst. Den analyserade texten är från Myn-digheten för samhällsskydd och beredskap, texten Om krisen eller kriget kommer. LÄS MER

 2. 2. Kommuntexters tillgänglighet för personer med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lovisa Boeuf; [2018-07-04]
  Nyckelord :andraspråk; läsbarhet; myndighetstexter; ordfrekvens; ordförråd; ordvariation;

  Sammanfattning : I Sverige finns idag personer med olika språklig och kulturell bakgrund som har olika förutsättningar att förstå den information som kommuner delger via sin hemsida. Det är alla samhällsmedborgares demokratiska rättighet att kunna ta del av denna information. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av att bedöma patienter inom ambulanssjukvården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ylva Tingström Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterska; ambulanssjukvård; bedömningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården kan bedöma och behandla patienten i hemmet eller på den plats patienten påträffas. Därefter kan patienten hänvisas till lämplig vårdnivå. Sjuksköterskans bedömning baseras på behandlingsriktlinjer, triageringssystemet RETTS samt tidigare erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Barndom och föräldraskap under belägring i asylprocessen : En fallstudie om pedagogers och asylsökande föräldrars upplevelser och erfarenheter av öppna förskolans inkluderingsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Åsa Jernström; [2018]
  Nyckelord :öppen förskola; asylsökande barnfamiljer; inkludering och interkulturalitet.;

  Sammanfattning : Mitt syfte med denna studie var att utveckla kunskap om de undersökta öppna förskolornas riktade och pedagogiska arbete med inkludering av asylsökande barnfamiljer. Studien är kvalitativ och empiri har samlats in i en kommun som tagit emot en stor mängd asylsökande, utifrån sin befolkningsmängd. LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig integration, med eller utan män? : En kvalitativ studie gällande invandrade kvinnors behov av en mötesplats utan män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Susanne Birgersson; Malin Hedman; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända kvinnor; invandrarkvinnor; delaktighet; jämställdhet; integration; mötesplats; rollteori; omsorgsetik.;

  Sammanfattning : Att komma som invandrare till Sverige kan säkert vara omvälvande på många olika sätt. De som kommer hit är alla egna individer och bär på sina alldeles egna historier. Integrationsprocessen i ett samhälle kan ske på många olika vis. I Karlskoga finns en egen modell som utgår enbart från kvinnor. LÄS MER