Sökning: "samhällsklass"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet samhällsklass.

 1. 1. MOTIV TILL ARBETE : Motiv till arbete - Kön och klass

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joel Högberg; Elin Wegebro; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie avser att svara på vilken roll som klass och kön har i vilken typ av motiv individen har för sitt arbete. Genom att operationalisera och dela upp motiv i två dimensioner avser vi med hjälp av regressionsanalys undersöka vilken påverkan individens samhällsklass och könstillhörighet har vad gäller vilken typ av motiv som ligger till grund för hens arbete. LÄS MER

 2. 2. Att skåda det förflutna genom kaffe -Ett arbete om människors konsumtionsmönster av kaffe i Stockholm år 1780

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Robert Höög; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbetes syfte är att studera människors konsumtionsmönster av kaffe i Stockholm år 1780. Genom att studera kaffekonsumtion kan människors olika levnadsstandard skönjas. De frågor som arbetet ämnar besvara är hur socialt spridd konsumtionen av kaffe var år 1780 i Stockholm. LÄS MER

 3. 3. ”Nämen jer he int n’Perola, vå gjör du här!” : En folkdialektologisk studie om förmågan att detektera dialekt i skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jesper Carlström; [2020]
  Nyckelord :folkdialektologi; dialekt i skrift; skönlitteratur; litterär stilistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är dels att undersöka läsares förmåga att detektera dialekt i skönlitterär prosa när det inte går att utläsa genom brödtext och kontext att det rör sig om just dialekt, samt om läsare främst associerar dialektala variabler i skrift till en geografisk region, samhällsklass, tidsera/generation eller standardspråk. Denna studie ligger inom ramen för folkdialektologin, som innebär forskning om icke-lingvisters medvetenhet om och attityder till språklig variation. LÄS MER

 4. 4. Från krögerska till krögare : Feminisering och maskulinisering inom krögaryrket 1739-1920 i Stockholm och Visby

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Idun Vinterros; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag, med hjälp av kroglistor och utskänkningstillstånd från Stockholm och Visby, visat hur krögaryrket gick från att vara huvudsakligen ett mansyrke till att bli uteslutande ett kvinnoyrke, för att sedan gå tillbaka till att ses som ett yrke bäst lämpat för män. Perioden jag undersökt har varit 1739-1920. LÄS MER

 5. 5. TOUJOURS EDDY? Entre fiction et réalité : une étude sur la relation ambiguë entre Édouard Louis et son oeuvre 'En finir avec Eddy Bellegueule'

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Evelina Arvén; [2019-01-31]
  Nyckelord :franska; Édouard Louis; En finir avec Eddy Bellegueule; autofiktion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en bred romananalys som undersöker förhållandet mellan den franska författaren Édouard Louis och hans självbiografiska roman Göra sig kvitt Eddy Bellegueule (En finir avec Eddy Bellegueule) från 2014. Syftet är att kritiskt undersöka författarens egen syn på sitt verk och att i sin tur studera hur verket återspeglar författaren och förmedlar hans sociologiska och politiska avsikter, samt att ta reda på huruvida hans smärtsamma förflutna påverkar relationen författare-verk. LÄS MER