Sökning: "samhällskunskap genus"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden samhällskunskap genus.

 1. 1. Fenomenet kring pojkars underprestation i skolan : En observationsstudie om hur sociokulturella och biologiska faktorer kan påverka pojkar och deras skolresultat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Persson Andresen; Colin Möllestam; [2022]
  Nyckelord :antipluggkultur; hegemonisk maskulinitet; homosocialitet; maskulinitet; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att redogöra för tänkbara orsaker bakom antipluggkultur och pojkars underprestation i skolan. Studien har en teoretisk förankring då teorier kring genus och biologi applicerats på resultatet. LÄS MER

 2. 2. Öst är öst och väst är väst : En läromedelsgranskning av jämställdhetsframställningar inom samhällsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anja Littorin; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; genus; samhällsekonomi; jämställdhet;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att redogöra för hur kvinnor och män skildras i olika typer av läromedel för gymnasieskolan. Fokus har legat på läromedel inom ämnet samhällskunskap med en avgränsning kring innehåll som behandlar samhällsekonomi. LÄS MER

 3. 3. Var e' brudarna? : en granskning av genus i läromedel för samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Thomas Remlén; [2022]
  Nyckelord :Genus; Hirdman; kön; läromedel; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom att lärare idag använder olika material utifrån lärarnas egna tolkningar av läroplaner kan synsättet på vilka läromedel som används få eleverna att uppleva att utbildningen inte blir likvärdig. Studien har betydelse för att göra lärare uppmärksamma på hur kunskap om genus kan öka medveten om skillnader i hur flickor och pojkar framställs i skrivna läromedel. LÄS MER

 4. 4. Hur genus konstrueras i läromedel för samhällskunskap i högstadiet : En bildanalys av läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Julia Gustavsson; Moa Helsing; [2021]
  Nyckelord :Genus; Makt; Läromedel; Samhällskunskap; Högstadiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet eller ojämställdhet? : En kvantitativ och kvalitativ läromedelsanalys av gymnasieböcker inom ämnet geografi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sabina Hedhag; [2021]
  Nyckelord :equality; gender; geography; education; jämställdhet; genus; geografi; undervisning;

  Sammanfattning : Jämställdhet började först dyka upp i läroplanen från 1969 (Wernersson, 2020). I dagens läroplan är jämställdhet något som skolor aktivt ska arbeta med och främja i undervisningen (Skolverket, 2011). Läromedel har enligt Korsell (2007) en tydlighet i vad undervisningen bör innehålla. LÄS MER