Sökning: "samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 747 uppsatser innehållade ordet samhällskunskap.

 1. 1. Flerspråkig undervisning av nyanlända elever – transspråkande i en språkintroduktionskontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Patricia Persson; [2021-09-02]
  Nyckelord :flerspråkiga resurser; transspråkande; translanguaging; nyanlända elever; svenska som andraspråk; Språkintroduktionsprogrammet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker transspråkande i undervisningen av flerspråkiga nyanlända elever på en gymnasieskolas Språkintroduktionsprogram med hjälp av följande frågor: Hur uppmuntras och används transspråkande av lärarna i undervisningen? På vilka sätt beskriver modersmålslärarna att flerspråkiga nyanlända elevers möjligheter till lärande påverkas av en undervisningspraktik som tillåter och uppmuntrar transspråkande? Forskning har visat att stöttning på modersmålet är en viktig faktor för nyanlända elevers skolframgång, samt har en positiv inverkan för andraspråkets utveckling. Modersmålslärarna blir därför betydelsefulla i undervisning som riktar sig till flerspråkiga nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. "Vem ska jag tro på?" : En forskningsöversikt kring informationssökning och källkritik i samhällskunskap för åk 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Erik Ronge; [2021]
  Nyckelord :social studies; source criticism; information retrieval; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; källkritik; informationssökning; källkritiskt förhållningssätt; Medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : Samhällskunskapsämnet har en viktig roll i att fostra elever till att verka och delta i samhället. Som ett led i att värdera och skapa åsikter är det viktigt att anamma ett källkritiskt förhållningssätt eftersom det främjar åsikter och uppfattningar grundat på vetenskap. LÄS MER

 3. 3. Att förstå flödesscheman : Hur undervisning kan synliggöra kritiska aspekter av ett flödesschema om återvinning för elever i årskurs 1

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Emil Holmgren Sabel; [2021]
  Nyckelord :samhällskunskap; visuella representationer; flödesschema; återvinning; variationsteori; kritiska aspekter; lågstadiet;

  Sammanfattning : I ämnet samhällskunskap förekommer visuella representationer, till exempel flödesscheman, som innehåller information som elever i olika grad inte verkar uppfatta. Hur återvinning fungerar är ett ämne som utmanar elever och som kan förekomma visualiserat i flödesscheman i lågstadiet. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan lärare och elever i förhållande till digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Deanna Koljanin; [2021]
  Nyckelord :digital devices; social science education; student-teacher relationship; digitala verktyg; samhällskunskap; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine whether the relationship between social science teachers and their students are affected by the presence and usage of computers and smartphones in the classroom. Since there are no studies examining this aspect of education prior to this one, the aim is to identify potential aspects that could be interesting for further studies to be able to conclude if the relationship is affected by the digital devices. LÄS MER

 5. 5. Ämneslitteracitet : - nyckeln till likvärdig kunskapsutveckling i samhällskunskapsämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Clara Borgström; Josefin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Andraspråksinlärare; likvärdighet; Samhällskunskap; språk-och kunskapsutveckling; ämneslitteracitet och ämnesspråk;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten syftar till att ge förslag till definition av samhällskunskaplig ämneslitteracitet för att kunna belysa ämnets språkliga aspekter ur ett didaktiskt forskningsperspektiv. Översikten åsyftar således att besvara frågeställningen: Vad kan begreppet ämneslitteracitet tänkas innebära i en samhällskunskaplig ämneskontext?  Metoden har till största del bestått av litteratursökning i relevanta databaser såsom ERIC och SwePub. LÄS MER