Sökning: "samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 733 uppsatser innehållade ordet samhällskunskap.

 1. 1. "Vem ska jag tro på?" : En forskningsöversikt kring informationssökning och källkritik i samhällskunskap för åk 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Erik Ronge; [2021]
  Nyckelord :social studies; source criticism; information retrieval; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; källkritik; informationssökning; källkritiskt förhållningssätt; Medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : Samhällskunskapsämnet har en viktig roll i att fostra elever till att verka och delta i samhället. Som ett led i att värdera och skapa åsikter är det viktigt att anamma ett källkritiskt förhållningssätt eftersom det främjar åsikter och uppfattningar grundat på vetenskap. LÄS MER

 2. 2. Att förstå flödesscheman : Hur undervisning kan synliggöra kritiska aspekter av ett flödesschema om återvinning för elever i årskurs 1

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Emil Holmgren Sabel; [2021]
  Nyckelord :samhällskunskap; visuella representationer; flödesschema; återvinning; variationsteori; kritiska aspekter; lågstadiet;

  Sammanfattning : I ämnet samhällskunskap förekommer visuella representationer, till exempel flödesscheman, som innehåller information som elever i olika grad inte verkar uppfatta. Hur återvinning fungerar är ett ämne som utmanar elever och som kan förekomma visualiserat i flödesscheman i lågstadiet. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan lärare och elever i förhållande till digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Deanna Koljanin; [2021]
  Nyckelord :digital devices; social science education; student-teacher relationship; digitala verktyg; samhällskunskap; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine whether the relationship between social science teachers and their students are affected by the presence and usage of computers and smartphones in the classroom. Since there are no studies examining this aspect of education prior to this one, the aim is to identify potential aspects that could be interesting for further studies to be able to conclude if the relationship is affected by the digital devices. LÄS MER

 4. 4. Ämneslitteracitet : - nyckeln till likvärdig kunskapsutveckling i samhällskunskapsämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Clara Borgström; Josefin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Andraspråksinlärare; likvärdighet; Samhällskunskap; språk-och kunskapsutveckling; ämneslitteracitet och ämnesspråk;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten syftar till att ge förslag till definition av samhällskunskaplig ämneslitteracitet för att kunna belysa ämnets språkliga aspekter ur ett didaktiskt forskningsperspektiv. Översikten åsyftar således att besvara frågeställningen: Vad kan begreppet ämneslitteracitet tänkas innebära i en samhällskunskaplig ämneskontext?  Metoden har till största del bestått av litteratursökning i relevanta databaser såsom ERIC och SwePub. LÄS MER

 5. 5. Samhällsempatisk undervisning, varför är inte det en grej? : En kvalitativ studie om gymnasieverksamma samhällskunskapslärares uppfattningar om och arbete kring den svenska läroplanens empatifrämjande värdegrundsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amra Kocanovic; [2021]
  Nyckelord :Samhällskunskap; empati; undervisning; värdegrund; läroplan;

  Sammanfattning : Krav om främjandet av förståelse för andra och förmåga till inlevelse ur läroplanens värdegrund, är några av de skrivningar som kan anses emanera ur empatibegreppet. Detta medför att empati utgör en grundläggande del av skolans värdegrunduppdrag. LÄS MER