Sökning: "samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 680 uppsatser innehållade ordet samhällskunskap.

 1. 1. Ämneslitteracitet : - nyckeln till likvärdig kunskapsutveckling i samhällskunskapsämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Clara Borgström; Josefin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Andraspråksinlärare; likvärdighet; Samhällskunskap; språk-och kunskapsutveckling; ämneslitteracitet och ämnesspråk;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten syftar till att ge förslag till definition av samhällskunskaplig ämneslitteracitet för att kunna belysa ämnets språkliga aspekter ur ett didaktiskt forskningsperspektiv. Översikten åsyftar således att besvara frågeställningen: Vad kan begreppet ämneslitteracitet tänkas innebära i en samhällskunskaplig ämneskontext?  Metoden har till största del bestått av litteratursökning i relevanta databaser såsom ERIC och SwePub. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig och allsidig examination i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Anton Hållö; Jeff Karlsson; [2021]
  Nyckelord :allsidig bedömning; examinationsform; inre faktorer; likvärdighet; ramfaktorer; samhällskunskap; yttre faktorer;

  Sammanfattning : Examensarbetet bygger på en empirisk undersökning. Datamaterialet är insamlat genom intervjuer med två högstadielärare, samt genom enkäter som besvarats avfemtiofyra högstadieelever. Syftet med examensarbetet har varit att få kunskap om hur allsidig och därmed likvärdig examinationen i är på högstadiet i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 3. 3. Kognitivt tillgänglig undervisning i samhällskunskap : En forskningsöversikt med implikationer för inkluderande praktik i helklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Diana Savina; [2021]
  Nyckelord :universal design; universal design for learning; inclusive; inclusion; cognitive; civics; social studies; social science education; literacy; second order thinking; research review; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; didaktik; inkludering;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt syftade till att undersöka vad som kan utgöra kognitiva hinder i lärandeprocessen under samhällskunskapsundervisning, med målet att finna implikationer för undervisning och examinationsformer som kan nå och engagera fler elever. Arbetet utgick ifrån ett teoretiskt ramverk för universellt utformade lärandesituationer, för att bidra till proaktiv och preventiv planering utifrån elevers funktionsvariation. LÄS MER

 4. 4. Exkludering i en skola för alla : Hur olika aktörer bidrar till exkludering och hur man övervinner exkluderande mekanismer i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Lyngö; Natalie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Diskrimineringsgrunder; exkludering; grundskola; inkludering; samhällskunskap; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka inkludering i skolan. Elever som hör till diskrimineringsgrunderna löper större risk att exkluderas i skolan, vilket går emot både Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800). LÄS MER

 5. 5. Strategier för integrering av språkinlärning i ämnesundervisningen för andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Centrum för akademiskt lärarskap (AKL); Malmö universitet/Malmö högskola/Centrum för akademiskt lärarskap (AKL)

  Författare :Walid Iskandarani; Hussein Yousef; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; språkinlärning; ämnesinlärning; samhällskunskap; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att redogöra för forskning om hur andraspråkselevers lärande gynnas när lärare integrerar språkinlärningen med ämnesundervisningen i samhällskunskap. Frågeställningen som skall besvaras är “hur integrerar man språkinlärningen med ämnesinnehållet på ett effektivt sätt för andraspråkselever i ämnet samhällskunskap?”. LÄS MER