Sökning: "samhällskunskapsdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet samhällskunskapsdidaktik.

 1. 1. "Vem ska jag tro på?" : En forskningsöversikt kring informationssökning och källkritik i samhällskunskap för åk 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Erik Ronge; [2021]
  Nyckelord :social studies; source criticism; information retrieval; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; källkritik; informationssökning; källkritiskt förhållningssätt; Medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : Samhällskunskapsämnet har en viktig roll i att fostra elever till att verka och delta i samhället. Som ett led i att värdera och skapa åsikter är det viktigt att anamma ett källkritiskt förhållningssätt eftersom det främjar åsikter och uppfattningar grundat på vetenskap. LÄS MER

 2. 2. Kognitivt tillgänglig undervisning i samhällskunskap : En forskningsöversikt med implikationer för inkluderande praktik i helklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Diana Savina; [2021]
  Nyckelord :universal design; universal design for learning; inclusive; inclusion; cognitive; civics; social studies; social science education; literacy; second order thinking; research review; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; didaktik; inkludering;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt syftade till att undersöka vad som kan utgöra kognitiva hinder i lärandeprocessen under samhällskunskapsundervisning, med målet att finna implikationer för undervisning och examinationsformer som kan nå och engagera fler elever. Arbetet utgick ifrån ett teoretiskt ramverk för universellt utformade lärandesituationer, för att bidra till proaktiv och preventiv planering utifrån elevers funktionsvariation. LÄS MER

 3. 3. Undervisning i skymundan : En forskningsöversikt över samhällskunskapsundervisningen inom särskoleverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Astrid Stedt; [2021]
  Nyckelord :intellectual disability; special school; special needs; social studies and citizenship education; särskola; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik och kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Särskolan skrevs in i skollagen 1985 och har sedan dess varit en skolform för elever med intellektuella funktionsnedsättningar som inte anses kunna följa den ordinarie undervisningen. Sedan särskolans införande har verksamheten utvecklats till att närma sig den ordinarie skolverksamheten. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskapslärares upplevelser av misslyckande i sin yrkesutövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mikaela Hänel; [2021]
  Nyckelord :failure; relational pedagogy; social science; social science teacher; vulnerability; misslyckanden; relationell pedagogik; samhällskunskap; samhällskunskapslärare; sårbarhet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskar jag samhällskunskapslärares upplevelser av misslyckanden i sin yrkesutövning. Jag identifierar en slags kunskapslucka rörande misslyckanden där jag ser ett behov av att diskutera känsliga upplevelser. LÄS MER

 5. 5. Främlingsfientlighet i skolan : En forskningsöversikt över skolors antirasistiska arbetsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Flutura Osmanaj; Elma Kaljanac; [2021]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; Etnicitet; Rasism; Samhällskunskapsdidaktik;

  Sammanfattning : I denna uppsats ska både svensk och internationell forskning rörande främlingsfientlighet i skolor, med en fokusering på gymnasieskolan, att studeras. Kunskapsöversikten fokuseras på gymnasieskolan eftersom författarna till denna uppsats är blivande gymnasielärare. Den kunskap som sammanställs kan dock appliceras på alla skolnivåer. LÄS MER