Sökning: "samhällskunskapslärare 4-6"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden samhällskunskapslärare 4-6.

 1. 1. Nyckeln till skolframgång för nyanlända elever. : En kvalitativ intervjustudie om inkludering i samhällkunskapsundervisningen ur ett interkulturellt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Leunora Asllani; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; social studies didactic; newly arrived pupils; intercultural perspective; social studies teacher.; Inkludering; samhällkunskapsdidaktik; nyanlända elever; interkulturellt perspektiv; samhällskunskapslärare;

  Sammanfattning : Syftet med föregående undersökning är att öka kunskapen om hur samhällskunskapslärare inkluderar nyanlända elever i undervisningen samt vilka utmaningar som finns i arbetet med detta. Genom en kvalitativ forskningsintervju med fem grundskollärare i årskurs 4–6 har data samlats in och kategoriserats utifrån tre teman som är följande: Betydande faktorer för inkluderingsprocessen, didaktiskt förhållningssätt och läroplan samt vikten av nyanlända elevers tidigare bakgrund och erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Den demokratiska fostran i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Holmberg; Yllka Halili; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle är uppbyggt av. Främlingsfientliga åsikter i och runt om i samhället är något som går emot skolans fostransuppdrag och behöver bemötas och förebyggas i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Samspel, gemenskap och delaktighet : En kvalitativ intervjustudie om inkludering av nyanlända elever i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Larsson; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; newly arrived pupils; social studies; socio-cultural theory; Social studies Teacher in primary school years 4-6; Inkludering; nyanlända elever; samhällskunskap; sociokulturell teori; samhällskunskapslärare 4-6;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att öka kunskapen om vilka olika arbetssätt lärare använder för att inkludera nyanlända elever i samhällskunskapsundervisningen. Studien är en kvalitativ intervjustudie med inspiration från en fenomenologisk livsvärldsansats. LÄS MER

 4. 4. "Solidaritet är en känsla mer än en handling" : En kvalitativ studie om hur samhällskunskapslärare i årskurs 4-6 förstår begreppet solidaritet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maria Lindell; [2018]
  Nyckelord :Civics; civics education; democratic values; education; solidarity; Demokratiska värden; samhällskunskap; samhällskunskapsundervisning; solidaritet; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka samhällskunskapslärares förståelse av solidaritetsbegreppet i årskurs 4-6 och detta i enlighet med styrdokumenten. Syftet är även att undersöka på vilket sätt dessa lärare synliggör solidaritetsbegreppet i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Eleverna är framtiden! : En studie om vikten av att tillämpa demokratiska värden i samhällskunskapsämnet för årskurs 4-6

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maria Lindell; Ebba Bolmstad; [2017]
  Nyckelord :samhällskunskapsdidaktik; samhällskunskap; värdegrund; demokrati; undervisning; värden; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur undervisningen kring demokratiska värden ser ut i ämnet samhällskunskap i årskurs 4-6. Denna studie syftar även till att svara på varför ett demokratiskt förhållningsätt är viktigt att tillämpa i undervsningen. LÄS MER