Sökning: "samhällsorienterad undervisning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden samhällsorienterad undervisning.

 1. 1. Samhällsorienterad undervisning med nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanadi Lukacevic; Lina Melander; [2019]
  Nyckelord :Nyanländ; skolintroduktion; förberedelseklass; interkulturell; samhällsorienterad undervisning; indentitet;

  Sammanfattning : Det har under de senaste åren anlänt ett stort antal av person som invandrat till Sverige. Landet har påverkats på många olika sätt. Ett av de är den påverkan som skett på den svenska skolan. Skolorna runt om i landet har tagit emot en mängd nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. "För eleverna ger det så mycket mer kunskap att få se på riktigt" : En intervjustudie om studiebesök i de samhällsorienterade ämnena i årskurserna F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnea Carlsson; Hanna Kraft; [2018]
  Nyckelord :studiebesök; grundskolan f-3; samhällsorienterad undervisning; pedagogisk resurs; möjligheter och hinder; för- och efterarbete; praktisk och teoretisk undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att fördjupa kunskapen om hur lärare använde sig av studiebesök som en pedagogisk resurs inom de samhällsorienterade ämnena. I studien har semistrukturerade kvalitativa intervjuer använts som metod för att samla in empiri, vilket tolkats utifrån Deweys pragmatiska perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Hållbara val i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Victor Knight; My Jensen; [2016]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbar utveckling i skolan; personlig referensram;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur hållbar utveckling används i samhällsorienterad undervisning på mellanstadiet. Våra frågeställningar är: · Vilka dimensioner av hållbar utveckling betonas av läraren i de samhällsorienterande ämnena på mellanstadiet? · Vad är det som påverkar lärarens val av innehåll i samhällsorienterande ämne inom arbetsområdet hållbar utveckling? De teoretiska utgångspunkter som vi använt är ramfaktorteorin, Deweys teori om individer, skola och samhälle samt värdepedagogik. LÄS MER

 4. 4. Samhällsorienterad reformering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tomas Callesen; [2014]
  Nyckelord :Lgr 11; Blockbetyg; Skolreformer; SO; Samhällsorienterade ämnen;

  Sammanfattning : De samhällsorienterade ämnena (geografi, historia, samhällskunskap och religion) eller SO som det förkortas har sedan 1960-talet betraktats som ett ämnesblock. Synen på hur undervisningen ska bedrivas har dock varierat och lärare har följt den för tiden rådande ideologiska syn på undervisning och kunskap. LÄS MER